Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades igår i Stockholm för årsstämman.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om SEK 101 679 894, varav årets
förlust om SEK 102 722 238, skulle överföras i ny räkning och att ingen
utdelning skulle lämnas.

Till styrelsen omvaldes Staffan Knafve, Jan Risberg, Magnus Nordin, Katherine
Stövring och Per Brilioth. Staffan Knafve valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i)
årligt arvode om 175 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande
direktören); (ii) årligt arvode om 450 000 kronor till styrelseordföranden
(iii); årligt arvode om 25 000 kronor till kommittéledamöter per
kommittéuppdrag (utom för ordföranden för revisionskommittén); och (iv) årligt
arvode om 50 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén. Det totala
arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, skall ej
överstiga 225 000 kronor.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas
Brand som huvudansvarig revisor, omvaldes som bolagets revisor för en period
som sträcker sig till slutet av årsstämman 2015. Arvode till revisorn skall
utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag rörande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma 2015 besluta om nyemission av
aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet
med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets
rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
årsstämman 2015 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB (publ) i
enlighet med följande:

 1. Förvärv får ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman
    2015.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna
    aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i
    bolaget.
 4. Förvärv av aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast inom det
    vid var tid registrerade kursintervallet.

 

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet
beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets
kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används
som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.
Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt
bemyndigandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555,
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com