Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 13 maj 2015, kl. 15.00 i Spegelsalen, Grand Hôtel, Södra
Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.
Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2015, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 7 maj 2015 per
post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per
fax 08-505 947 99, per telefon 08 505 947 00 eller per e-mail
agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 7 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
för att få rätt att delta i stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet
att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år
från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas
till adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Tethys Oil AB:s hemsida,
www.tethysoil.com.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
  balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
  verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016.
17. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt
  godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
18. Beslut om bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier.
19. Beslut om bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier.
20. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission.
21. Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b)
  minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c)
  ökning av aktiekapitalet genom fondemission
22. Övriga frågor.
23. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Beslut om val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter och
revisorer, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter
samt revisor, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och
revisor (punkt 2, 12, 13 och 14).

Tethys Oil AB:s valberedning inför 2015 års årsstämma, bestående av Jan
Risberg (ordförande), Mikael Petersson, Göran Källebo och Staffan
Knafve, föreslår följande:

* Val av advokat Carl Westerberg till ordförande vid årsstämman.
* Val av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
* Omval av styrelseledamöterna Per Brilioth, Magnus Nordin och Katherine
 Stövring samt nyval av Dennis Harlin och Geoffrey Turbott som
 styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Staffan
 Knafve och Jan Risberg har avböjt omval.

Dennis Harlin är född 1941 och har följande bakgrund: Överste 1.graden,
Militärhögskolans högre tekniska kurs. Dennis Harlin var vice president
SAAB/Gripen International 1996-2009 och har dessförinnan också
tjänstgjort som försvarsattaché i Bern och Rom samt vid
Utrikesdepartementet. Dennis Harlin har även varit valberedningens
ordförande i Tethys Oil under åren 2013 och 2014. Dennis Harlin är
oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som gentemot
bolagets större aktieägare. Geoffrey Turbott är född 1963 och har
följande bakgrund: Medlem i förbundet för auktoriserade revisorer i Nya
Zeeland, han har även arbetat med publika bolag där familjen Lundin
varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice President Finance
och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013.
Geoffrey Turbott är oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen
som gentemot bolagets större aktieägare.

* Val av Dennis Harlin till styrelseordförande.
* Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive
 för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 230 000
 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii)
 årligt arvode om 540 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt
 arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag
 (utom för ordföranden för revisionskommittén); och (iv) årligt arvode
 om 65 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén. Det totala
 arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden,
 ska ej överstiga 310 000 kronor. Det skall noteras att Staffan Knafve
 och Jan Risberg inte deltog i beslutet om förslag till arvoden till
 styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
* Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
 som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist
 som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet
 av årsstämman 2016.
* Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som
representerar drygt 25 procent av aktierna i bolaget.

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen[1] föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 om en
(1) krona per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning
föreslår styrelsen måndagen den 18 maj 2015. Beslutar stämman enligt
förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear
Sweden AB torsdagen den 21 maj 2015.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 15)

Tethys Oils målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt
kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens
mål samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett
sätt som höjer aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således en
ersättningspolicy som säkerställer att det finns en tydlig koppling till
affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och som syftar
till att den verkställande ledningen erhåller skälig ersättning för dess
bidrag till koncernens resultat.

Ersättningen till den verkställande ledningen i koncernen (i vilken
inkluderas verkställande direktören, finansdirektören och executive vice
president corporate development) innehåller fem huvudkomponenter: a)
grundlön; b) pensionsförmåner; c) rörlig lön inklusive rätt att delta i
aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram; d) övriga förmåner samt e)
avgångsvederlag. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. Mer detaljer återfinns i styrelsens
fullständiga förslag.

 

Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016
(punkt 16)

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande
kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik
från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2015 som vardera utser en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för
tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande
fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande,
direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största
aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter
(styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de
övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om
valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av
samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska
ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av
valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet
därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för
revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning
2016, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska
svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för
att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag

 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt
godkännande överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämma fattar beslut om emission av
teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolaget ska emittera högst 356 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda
dotterbolag Tethys Oil Spain AB, org.nr 556658-1442 (”Dotterbolaget”),
med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta
teckningsoptionerna till anställda i koncernen.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och
teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget på separat
teckningslista senast den 22 maj 2015.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma
anställda i koncernen. Följande tre kategorier ska vara berättigade att
förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget (det högsta antal
teckningsoptioner som varje kategori kan förvärva anges inom parantes
efter respektive kategori): koncernchefen (78 000), ledande
befattningshavare (78 000), och övriga anställda (200 000). Anmälan om
förvärv av teckningsoptioner ska göras senast den 29 maj 2015.

Förvärvsberättigad ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av
teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal
teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000
teckningsoptioner. Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels
att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det
enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och
ekonomiska insatser. Rätten att delta i optionsprogrammet förutsätter
vidare att befattningshavaren inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd
från sin tjänst i koncernen. Styrelsen ska slutligt besluta om och
verkställa tilldelning inom nu angivna ramar. Om inte alla
teckningsoptioner förvärvas ska kvarvarande teckningsoptioner kvarbli
hos Dotterbolaget och, enligt styrelsens beslut, överlåtas till
eventuella personer som i framtiden rekryteras som ledande
befattningshavare eller övriga nyckelpersoner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagarna och
koncernen ska stå för deltagarnas eventuella inkomstskatt till den del
denna är hänförlig till programmet. Kompensation för deltagarnas
eventuella inkomstskatt motsvarar den inkomstskatt de har att erlägga på
en inkomst motsvarande de erhållna teckningsoptionernas beräknade
marknadsvärde med tillägg för den inkomstskatt de har att erlägga för
förmånen att erhålla sådan skattekompensation.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i
bolaget under tiden från och med den 23 maj 2018 till och med den 5
oktober 2018. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande
cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm
noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med
den 28 april 2015 till och med den 12 maj 2015. Ökningen av bolagets
aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att
uppgå till högst 59 350 kronor.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen
ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en
global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta
i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att
verkställa emissionsbeslutet samt att tillse att styrelsen i
Dotterbolaget genomför överlåtelse av teckningsoptioner. Vidare föreslås
att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av
teckningsoptionerna.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna
aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil
AB (publ) i enlighet med följande:

1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före
  årsstämman 2016.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av
  egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga
  aktier i bolaget.
4. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom
  det vid var tid registrerade kursintervallet.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget ska uppnå flexibilitet
beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets
kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier
används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller
verksamheter. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för
förvärv enligt bemyndigandet.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget att
användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller
verksamhet. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq
Stockholm intill det antal aktier som vid var tid innehas av bolaget.
Överlåtelse av aktier i bolaget ska ske till ett bedömt marknadsvärde
och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning
för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom
kvittning av fordran mot bolaget. Styrelsen föreslår vidare att
årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till årsstämman
2016 besluta om överlåtelse av högst så många egna aktier som Tethys Oil
AB (publ) vid var tid innehar genom försäljning på Nasdaq Stockholm till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Bemyndigandet om överlåtelse genom försäljning på Nasdaq Stockholm får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2016.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (punkt
20) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2016
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse
om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets
rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får maximalt uppgå till 10,0 procent av det totala antalet
aktier i bolaget, vilket skulle motsvara utgivande av 3 554 375 aktier
beräknat efter nuvarande antal aktier utgivna av bolaget. I den mån
nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b)
minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av
aktiekapitalet genom fondemission (punkt 21)

 

Styrelsens[2] förslag enligt punkterna (A) – (C) nedan ska antas såsom
ett beslut.

 

(A) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (så kallad
aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i två aktier (1:2),
varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som
framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska
vara den 27 maj 2015. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier
ändras från 35 543 750 stycken till 71 087 500 stycken och varje akties
kvotvärde ändras från cirka 0,1667 kronor till cirka 0,0834 kronor.

Med anledning av den föreslagna uppdelningen av aktier föreslår
styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst
48.000.000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000
och högst 280.000.000. | 

 

(B) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med
2 962 812,67 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 35 543
750 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter
genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns
inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara
den 12 juni 2015. Bolaget avser även att verka för att arrangera
sedvanlig handel med inlösenaktier.

Ändamålet med minskning av aktiekapitalet är återbetalning till bolagets
aktieägare.

För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 2,00 kronor.
Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning
enligt punkt (A) ovan med cirka 1,9166 kronor. Den del av
inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från
bolagets fria egna kapital.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att
besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av
aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet
enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
2 962 812,67 kronor fördelat på 35 543 750 aktier.

Med anledning av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet genom
indragning av aktier föreslår styrelsen följande ändring i
bolagsordningen:

| Lydelse efter beslut under punkten (A) ovan | Föreslagen lydelse |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000 och högst
280.000.000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst
12.000.000 och högst 48.000.000. | 

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av
Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt
genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärandes att varken
bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission
med 2 962 812,67 kronor genom överföring av 2 962 812,67 kronor från
bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med
ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets
aktiekapital att uppgå till 5 925 625,34 kronor och varje akties
kvotvärde ändras från cirka 0,0834 kronor till cirka 0,1667 kronor.

 

Handlingar till årsstämman

Tethys Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas
tillgänglig på Tethys Oils huvudkontor och webbplats enligt ovan angivna
adresser senast från och med den 22 april 2015. Övriga handlingar inför
årsstämman, inklusive fullmaktsformulär (se ovan) och styrelsens
yttrande enligt 18 kap. 4 §, 19 kap 22 § och 20 kap. 8 §
aktiebolagslagen samt revisorsyttranden enligt 8 kap. 54 §, 20 kap. 8 §
och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, kommer senast från och med den 22
april 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon
enligt ovan) och på bolagets hemsida www.tethysoil.com. Handlingarna
sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

 

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 i förslaget
till dagordning krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som
representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna. Vidare krävs att bolagsstämma i
Dotterbolaget även godkänner beslutet om överlåtelse av
teckningsoptioner. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt
punkterna 18-21 i förslaget till dagordning krävs att årsstämmans beslut
biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Aktier och röster

Tethys Oil AB har på dagen för denna kallelse totalt 35 543 750 aktier
med en röst vardera. Tethys Oil AB innehar vidare på dagen för denna
kallelse 352 060 egna aktier.

 

Stockholm i april 2015

 

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april
2015 kl 08.20 (CET).

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY) i
Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

[1] Staffan Knafve och Jan Risberg deltog inte i beslutet.

[2] Staffan Knafve och Jan Risberg deltog inte i beslutet.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com