Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2020 i Stockholm för årsstämma.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 uppgående till två (2) kronor per aktie att erläggas i maj 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 15 maj 2020, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 13 maj 2020.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om tre (3) kronor per aktie. I syfte att genomföra den extraordinära kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (1:2), en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och en fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 22 maj 2020, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 19 maj 2020. 

Till styrelsen omvaldes Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin, Per Seime och Geoffrey Turbott samt valdes Klas Brand för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2021. Geoffrey Turbott omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för utskottsmedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 330 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 700 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor vardera till ordförande för ersättningskommittén och ordförande för tekniska kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande för revisionskommittén såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då det årliga arvodet är 65 000 kronor. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförandena, ska inte överstiga 360 000 kronor.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2021. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende antagande av en valberedningsinstruktion.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 13 juni 2023 till och med den 6 oktober 2023. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 27 april 2020 till och med den 12 maj 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv av egna aktier. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen genom att sänka den lägsta och högsta gränsen för antalet aktier samt göra vissa andra formella ändringar.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier som innehas av bolaget och ökning av aktiekapitalet genom fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för inlösen av aktierna som innehas av bolaget ska bestämmas av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com