Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tethys Oil”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta vid stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020 via Bolagets webbplats, www.tethysoil.com, per post på adress Tethys Oil, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 12.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 maj 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tethysoil.com.

Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av covid-19

Tethys Oil värnar om våra aktieägares och vår personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 kommer Tethys Oil därför att vidta vissa åtgärder för att minimera denna risk. Själva stämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer stämman att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Tethys Oils styrelse, ledning och andra anställda kommer endast att närvara i den utsträckning som krävs. Aktieägare som själv uppvisar symptom eller som har vistats i ett område med smittspridning (eller som varit i kontakt med någon som uppvisar symptom eller har vistats i ett område med smittspridning), uppmanas att inte närvara vid stämman utan att i stället delta genom ombud. Även aktieägare som känner sig oroliga för att själva bli smittade har möjlighet att undvika att närvara personligen och att i stället delta via ombud.

Tethys Oil följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer information om eventuella ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på vår webbplats, www.tethysoil.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om antagande av en valberedningsinstruktion.
 17. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.
 21. Beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
 22. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 23. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
 24. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 2, 12, 13 och 14)

Bolagets valberedning inför stämman, bestående av Viktor Modigh (ordförande), Mikael Petersson, Jan Risberg och Geoffrey Turbott, föreslår följande:

 • Val av advokat Carl Westerberg till ordförande vid stämman.
 • Val av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin, Per Seime och Geoffrey Turbott för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gavin Graham har omböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Klas Brand för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Val av Geoffrey Turbott till styrelseordförande.
 • Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 330 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 700 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor vardera till ordförande för ersättningskommittén och ordförande för tekniska kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande för revisionskommittén såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då det årliga arvodet är 65 000 kronor. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförandena, ska inte överstiga 360 000 kronor. Det ska noteras att Geoffrey Turbott inte deltog i beslutet om förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2021.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar över 18 procent av aktierna i Bolaget.

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 om två (2.00) kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 15 maj 2020. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB den 20 maj 2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Bolagets målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens mål samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som främjar Bolagets marknadsposition och höjer aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således en ersättningspolicy som säkerställer att det finns en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och gällande best practice.

Den ersättning som omfattas av förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen (vilka i dag omfattar den verkställande direktören, finansdirektören och den tekniska direktören) kan bestå av grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvederlag. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Mer detaljer återfinns i styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängligt enligt vad som anges i avsnittet ”Handlingar till stämman” nedan.

Beslut om antagande av en valberedningsinstruktion (punkt 16)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2020 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första möte. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman så att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att, i förekommande fall, inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Därtill ska valberedningen fullgöra de uppgifter som följer av vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Tethys Oil Invest AB, org.nr 556658-1442 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda i koncernen.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast den 29 maj 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma anställda i koncernen. Följande tre kategorier ska vara berättigade att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget (det högsta antal teckningsoptioner som varje kategori kan förvärva anges inom parantes efter respektive kategori): koncernchefen (60 000), ledande befattningshavare (50 000, dock aldrig fler än totalt 100 000 för samtliga ledande befattningshavare), och övriga nyckelpersoner (1 000–25 000, dock aldrig fler än totalt 190 000 för samtliga övriga nyckelpersoner). Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska göras senast den 12 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningsperioden.

Förvärvsberättigad ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Rätten att delta i optionsprogrammet förutsätter vidare att befattningshavaren inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen. Styrelsen ska slutligt besluta om och verkställa tilldelning inom här angivna ramar. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen äger besluta om överlåtelse av sådana teckningsoptioner till eventuella personer som i framtiden rekryteras som ledande befattningshavare eller övriga nyckelpersoner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagarna och koncernen ska stå för deltagarnas eventuella inkomstskatt till den del denna är hänförlig till programmet. Kompensation för deltagarnas eventuella inkomstskatt motsvarar den inkomstskatt de har att erlägga på en inkomst motsvarande de erhållna teckningsoptionernas beräknade marknadsvärde med tillägg för den inkomstskatt de har att erlägga för förmånen att erhålla sådan skattekompensation.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 13 juni 2023 till och med den 6 oktober 2023. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sin rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 122,50 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 27 april 2020 till och med den 12 maj 2020, reducerad med eventuell utdelning och andra värdeöverföringar som beslutas av årsstämman 2020. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 58 349,90 kronor, beräknat på basis av kvotvärdet för Bolagets utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner. Vidare föreslås styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021, fatta beslut om återköp av egna aktier på följande huvudsakliga villkor:

 1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Bolaget.

Överlåtelse av egna aktier får ske för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet, och/eller till extern part i samband med hantering av lösen i Bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med bestämmelse om apport eller genom kvittning. Överlåtelse av egna aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 20)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjlig avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för Bolagets rörelse. Bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet, vilket skulle motsvara utgivande av 3 629 496 aktier beräknat på basis av antalet aktier utgivna av Bolaget per dagen för kallelsen. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 21)

Styrelsens förslag enligt punkterna (A)–(C) nedan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut.

(A) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av Bolagets aktier (så kallad aktiesplit) innebärande att varje aktie delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara den 22 maj 2020. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier ändras från 36 294 960 stycken till 72 589 920 stycken och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,166714 kronor till cirka 0,083357 kronor.

(B) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 025 431,1175 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 36 294 960 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 9 juni 2020. Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier.

Ändamålet med minskning av aktiekapitalet är återbetalning till Bolagets aktieägare och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom indragning av egna aktier som innehas av Bolaget, avsättning till fritt eget kapital.

För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om tre (3) kronor. Indragna aktier som innehas av Bolaget ska dock dras in utan återbetalning. Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (A) ovan med cirka 2,916643 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 025 431,1175 kronor fördelat på 36 294 960 aktier (varav 3 238 352 aktier föreslås bli föremål för inlösen i enlighet med punkt 23 nedan).

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 3 025 431,1175 kronor genom överföring av 3 025 431,1175 kronor från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 6 050 862,2350 kronor och varje akties kvotvärde att ändras från cirka 0,083357 kronor till cirka 0,166714 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 22)

Styrelsen föreslår att § 5 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier (punkt 23 nedan).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Antalet aktier skall uppgå till lägst 35.000.000 och högst 140.000.000. Antalet aktier skall uppgå till lägst 28.000.000 och högst 112.000.000.

Styrelsen föreslår även att § 9 stycke 3 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Styrelsen föreslår vidare att vissa redaktionella ändringar görs i bolagsordningen.

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 23)

Styrelsens förslag enligt punkterna (A) och (B) nedan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut.

(A) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 539 877,212165 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 3 238 352 aktier som innehas av Bolaget. Avstämningsdag för inlösen av aktierna som innehas av Bolaget ska bestämmas av styrelsen.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Aktierna ska lösas in utan vederlag.

Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 510 985,022835 kronor, fördelat på 33 056 608 aktier.

Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (B) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

(B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 539 877,212165 kronor genom överföring av 539 877,212165 kronor från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 6 050 862,2350 kronor och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,166714 kronor till cirka 0,183045 kronor.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt andra dokument till stämman, inklusive ett fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.tethysoil.com, senast den 22 april 2020. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare krävs att bolagsstämma i Dotterbolaget godkänner överlåtelsen av teckningsoptioner. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18–23 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Aktieägare som vill skicka in frågor inför stämman kan göra det via e-mail till info@tethysoil.com – med rubrik ”Frågor till årsstämman”.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Bolaget har på dagen för denna kallelse totalt 36 294 960 aktier med en röst vardera. Av dessa innehar Bolaget per dagen för denna kallelse 3 238 352 egna aktier.

****

Stockholm i april 2020

Tethys Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com