ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL


<p>
	<strong>Aktie&#228;garna i Tethys Oil AB (publ) kallas h&#228;rmed till
&#229;rsst&#228;mma onsdagen den 25 maj 2011, kl. 15.00 i Van der Nootska
Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.</strong></p> 
<p>
	<strong>Anm&#228;lan</strong></p>
<p>
	Aktie&#228;gare skall f&#246;r att f&#229; delta i st&#228;mman dels vara
inf&#246;rd i den av Euroclear Sweden AB f&#246;rda aktieboken torsdag den
19&#160;maj 2011, dels anm&#228;la sitt deltagande till bolaget senast torsdag
den&#160;19 maj 2011 kl.&#160;16.00 per post p&#229; adress Tethys Oil AB,
Hovslagargatan 5 B, 111&#160;48 Stockholm, per
fax&#160;08&#8209;678&#160;89&#160;01, per telefon 08&#8209;679&#160;49&#160;90
eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anm&#228;lan b&#246;r uppges namn,
personnummer/orga&#173;nisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.</p> 
<p>
	Aktie&#228;gare som l&#229;tit f&#246;rvaltarregistrera sina aktier m&#229;ste
i god tid f&#246;re den&#160;19 maj 2011 genom f&#246;rvaltarens f&#246;rsorg
tillf&#228;lligt l&#229;ta inregistrera aktierna i eget namn f&#246;r att
f&#229; r&#228;tt att delta i st&#228;mman.</p> 
<p>
	<strong>F&#246;rslag till dagordning</strong></p>
<ol>
	<li>
		St&#228;mmans &#246;ppnande.</li>
	<li>
		Val av ordf&#246;rande vid st&#228;mman.</li>
	<li>
		Uppr&#228;ttande och godk&#228;nnande av r&#246;stl&#228;ngd.</li>
	<li>
		Val av minst en justeringsman.</li>
	<li>
		Godk&#228;nnande av dagordning.</li>
	<li>
		Pr&#246;vning av om st&#228;mman blivit beh&#246;rigen sammankallad.</li>
	<li>
		Anf&#246;randen av verkst&#228;llande direkt&#246;ren och
f&#246;retagsledningen.</li> 
	<li>
		Framl&#228;ggande av &#229;rsredovisning och revisionsber&#228;ttelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsber&#228;ttelse.</li> 
	<li>
		Beslut om fastst&#228;llande av resultatr&#228;kningen och
balansr&#228;kningen samt koncernresultatr&#228;k&#173;ningen och
koncernbalansr&#228;kningen.</li> 
	<li>
		Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastst&#228;llda
balansr&#228;kningen.</li> 
	<li>
		Beslut i fr&#229;ga om ansvarsfrihet &#229;t styrelseledam&#246;terna och
verkst&#228;llande direkt&#246;ren.</li> 
	<li>
		Val av styrelseledam&#246;ter och styrelseordf&#246;rande.</li>
	<li>
		Beslut om arvoden &#229;t styrelsen och revisorerna.</li>
	<li>
		Beslut om &#228;ndringar i bolagsordningen.</li>
	<li>
		Styrelsens f&#246;rslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.</li> 
	<li>
		Beslut om valberedning och nomineringsprocess inf&#246;r &#229;rsst&#228;mman
2012.</li> 
	<li>
		&#214;vriga fr&#229;gor.</li>
	<li>
		St&#228;mmans avslutande.</li>
</ol>
<p>
	<strong>F&#246;rslag till beslut </strong></p>
<p>
	Disposition av bolagets resultat (punkt 10)</p>
<p>
	Styrelsen f&#246;resl&#229;r att vinstutdelning f&#246;r
r&#228;kenskaps&#229;ret 2010 inte l&#228;mnas.</p> 
<p>
	Val av styrelseledam&#246;ter och styrelseordf&#246;rande samt arvoden till
styrelsen och revisorerna (punkt 12-13)</p> 
<p>
	Aktie&#228;gare som f&#246;retr&#228;der mer &#228;n 30% av aktierna i bolaget
f&#246;resl&#229;r omval av Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan
Risberg och H&#229;kan Ehrenblad samt omval av Vincent Hamilton som
styrelseordf&#246;rande. Samma aktie&#228;gare f&#246;resl&#229;r att arvode
utg&#229;r till styrelsen med sammantaget 350&#160;000 kronor, f&#246;rdelat
med ett belopp om 100&#160;000 kronor till var och en av H&#229;kan Ehrenblad,
Jan Risberg och John Hoey. D&#228;rut&#246;ver f&#246;resl&#229;s att
ordf&#246;randen i var och en av styrelsens tv&#229; kommitt&#233;er
erh&#229;ller 25&#160;000 kronor, totalt 50&#160;000 kronor. Revisorerna
f&#246;resl&#229;s erh&#229;lla arvode enligt godk&#228;nd r&#228;kning.</p> 
<p>
	Styrelsens f&#246;rslag till &#228;ndringar i bolagsordningen (punkt 14)</p>
<p>
	Styrelsen f&#246;resl&#229;r att &#167; 9 f&#246;rsta stycket i
bolagsordningen (kallelse) skall ha f&#246;ljande lydelse: &#8221;Kallelse till
bolagsst&#228;mma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
p&#229; bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att
kallelse har skett i Svenska Dagbladet.&#8221;</p> 
<p>
	Styrelsens f&#246;rslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
(punkt 15)</p> 
<p>
	Bolagets registrerade aktiekapital uppg&#229;r till 5&#160;417&#160;414,84
kronor f&#246;rdelat p&#229; 32&#160;504&#160;489 aktier. Varje aktie
medf&#246;r en (1) r&#246;st. Styrelsen f&#246;resl&#229;r att
bolagsst&#228;mman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillf&#228;llen
under tiden fram till n&#228;stkommande &#229;rsst&#228;mma besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med best&#228;mmelse om
apport eller kvittning samt att d&#228;rvid kunna avvika fr&#229;n
aktie&#228;garnas f&#246;retr&#228;desr&#228;tt. Syftet med bemyndigandet och
sk&#228;let till avvikelsen fr&#229;n aktie&#228;garnas
f&#246;retr&#228;desr&#228;tt &#228;r att m&#246;jligg&#246;ra anskaffning av
kapital f&#246;r f&#246;retagsf&#246;rv&#228;rv och f&#246;r bolagets
r&#246;relse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med st&#246;d av
bemyndigandet f&#229;r inte &#246;verstiga 10 procent av antalet aktier. I den
m&#229;n aktierna ges ut med avvikelse fr&#229;n aktie&#228;garnas
f&#246;retr&#228;desr&#228;tt ska emissionen ske p&#229; marknadsm&#228;ssiga
villkor.</p> 
<p>
	Valberedning och nomineringsprocess inf&#246;r &#229;rsst&#228;mman 2012
(punkt 16)</p> 
<p>
	Aktie&#228;gare som f&#246;retr&#228;der mer &#228;n 30% av aktierna i bolaget
f&#246;resl&#229;r att en oberoende styrelseledamot ska bjuda in fyra av
bolagets st&#246;rsta aktie&#228;gare att bilda en valberedning. Valberedningen
ska fullg&#246;ra motsvarande uppgifter som enligt Svensk kod f&#246;r
bolagsstyrning ankommer p&#229; en valberedning.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>Handlingar till st&#228;mman</strong></p>
<p>
	Handlingar inf&#246;r &#229;rsst&#228;mman kommer senast fr&#229;n och med den
11 maj 2011 att h&#229;llas tillg&#228;ngliga hos bolaget (adress och telefon
enligt ovan), p&#229; bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt s&#228;ndas
kostnadsfritt till aktie&#228;gare som s&#229; beg&#228;r.</p> 
<p>
	Stockholm i april 2011</p>
<p>
	TETHYS OIL AB (publ)</p>
<p>
	Styrelsen</p>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</strong></p>
<p>
	Magnus Nordin, Verkst&#228;llande Direkt&#246;r, tfn: +46 70&#160;576 6555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------</p> 
<p>
	<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
	Tethys Oil &#228;r ett svenskt energibolag med inriktning p&#229;
identifiering och utbyggnad av, samt produktion fr&#229;n, olje- och
naturgastillg&#229;ngar. Tethys k&#228;rnomr&#229;de &#228;r Sultanatet Oman,
d&#228;r Tethys till ytan &#228;r landets n&#228;st st&#246;rsta
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
ocks&#229; licensr&#228;ttigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
&#228;r att investera i projekt i omr&#229;den med k&#228;nda olje- och
naturgasf&#246;rekomster men som inte utv&#228;rderats fullt ut med modern
teknik. P&#229; s&#229; vis kan h&#246;g avkastning n&#229;s med begr&#228;nsad
risk.</p> 
<p>
	Aktierna &#228;r noterade p&#229; NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB &#228;r Certified Adviser.</p> 
<p>
	Hemsida: www.tethysoil.com</p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com