ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL


<p>
	<strong>&#197;rsst&#228;mma i Tethys Oil AB h&#246;lls i Stockholm den 25 maj
2011.</strong></p> 
<p>
	<strong>&#197;rsredovisning och ansvarsfrihet </strong></p>
<p>
	Resultatr&#228;kningen och balansr&#228;kningen f&#246;r bolaget respektive
koncernen fastst&#228;lldes och styrelsen och verkst&#228;llande
direkt&#246;ren beviljades ansvarsfrihet f&#246;r r&#228;kenskaps&#229;ret
2010.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>Beslut om disposition av bolagets resultat </strong></p>
<p>
	&#197;rsst&#228;mman beslutade att disponera vinstmedel om SEK
186&#160;412&#160;925, varav &#229;rets f&#246;rlust om SEK &#8211;
31&#160;902&#160;899, skulle &#246;verf&#246;ras i ny r&#228;kning och att
ingen utdelning skulle l&#228;mnas.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>Val av styrelse, styrelseordf&#246;rande och beslut om arvoden
</strong></p> 
<p>
	Till styrelsen valdes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg
och H&#229;kan Ehrenblad (samtliga omval).</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordf&#246;rande.</p>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	&#197;rsst&#228;mman beslutade om ett totalt styrelsearvode om SEK
350&#160;000 att f&#246;rdelas med ett belopp om SEK 100&#160;000 till var och
en av H&#229;kan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey. Beslutades &#228;ven att
ordf&#246;randen i var och en av styrelsens tv&#229; kommitt&#233;er skall
erh&#229;lla SEK 25&#160;000 var, totalt SEK 50&#160;000.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	Arvode till revisorerna skall utg&#229; enligt godk&#228;nd r&#228;kning.</p>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>&#196;ndring av bolagsordningen</strong></p>
<p>
	&#197;rsst&#228;mman beslutade att &#228;ndra &#167; 9 f&#246;rsta stycket i
bolagsordningen till f&#246;ljande lydelse: &#8221;Kallelse till
bolagsst&#228;mman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och p&#229; bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att
kallelse har skett i Svenska Dagbladet&#8221;.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>Bemyndigande </strong></p>
<p>
	&#197;rsst&#228;mman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillf&#228;llen under tiden fram till n&#228;stkommande &#229;rsst&#228;mma
besluta om nyemission av aktier mot kontakt betalning och/eller med
best&#228;mmelse om apport eller kvittning samt att d&#228;rvid kunna avvika
fr&#229;n aktie&#228;garnas f&#246;retr&#228;desr&#228;tt. Syftet med
bemyndigandet och sk&#228;let till avvikelsen fr&#229;n aktie&#228;garnas
f&#246;retr&#228;desr&#228;tt &#228;r att m&#246;jligg&#246;ra anskaffning av
kapital f&#246;r f&#246;retagsf&#246;rv&#228;rv och f&#246;r bolagets
r&#246;relse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med st&#246;d av
bemyndigandet f&#229;r inte &#246;verstiga 10 procent av antalet aktier. I den
m&#229;n aktierna ges ut med avvikelse fr&#229;n aktie&#228;garnas
f&#246;retr&#228;desr&#228;tt skall emissionen ske p&#229; marknadsm&#228;ssiga
villkor.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>Nomineringsprocess inf&#246;r &#229;rsst&#228;mman 2012 </strong></p>
<p>
	&#197;rsst&#228;mman beslutade att en oberoende styrelseledamot ska bjuda in
fyra av bolagets st&#246;rsta aktie&#228;gare att bilda en valberedning.
Valberedningen ska fullg&#246;ra motsvarande uppgifter som enligt Svensk kod
f&#246;r bolagsstyrning ankommer p&#229; en valberedning.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</strong></p>
<p>
	Magnus Nordin, Verkst&#228;llande Direkt&#246;r, tfn: +46 70&#160;576 6555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------</p> 
<p>
	<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
	Tethys Oil &#228;r ett svenskt energibolag med inriktning p&#229;
identifiering och utbyggnad av, samt produktion fr&#229;n, olje- och
naturgastillg&#229;ngar. Tethys k&#228;rnomr&#229;de &#228;r Sultanatet Oman,
d&#228;r Tethys till ytan &#228;r landets n&#228;st st&#246;rsta
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
ocks&#229; licensr&#228;ttigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
&#228;r att investera i projekt i omr&#229;den med k&#228;nda olje- och
naturgasf&#246;rekomster men som inte utv&#228;rderats fullt ut med modern
teknik. P&#229; s&#229; vis kan h&#246;g avkastning n&#229;s med begr&#228;nsad
risk.</p> 
<p>
	Aktierna &#228;r noterade p&#229; NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB &#228;r Certified Adviser.</p> 
<p>
	Hemsida: www.tethysoil.com</p>
<p>
	&#160;</p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com