ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16
maj 2012, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.
Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 10
maj 2012,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag den 10 maj 2012 per
post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax
08-505 947 99, per telefon 08 505 947 00 eller per e-mail agm@tethysoil.com.
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den
10 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
    koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
    balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
    direktören.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2013.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras på bolagets hemsida
senast den 2 maj 2012.

 

Förslag till arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 13)

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras på bolagets hemsida
senast den 2 maj 2012.

 

Styrelsens förslag till valberedning och nomineringsprocess inför årsstämma
2013 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam
i bolaget, att bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en
valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2013. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är
slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman
2013: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av
styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag
till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter
samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisorsarvode samt (vi)
förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2014 års årsstämma. Om
ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts
skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens
mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt
15)

Styrelsens fullständiga förslag kommer att publiceras på bolagets hemsidan
senast den 2 maj 2012.

 

Handlingar till stämman

Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 2 maj 2012 att
hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets
hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så
begär.

 

Stockholm i april 2012

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com