ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16 maj 2012.
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkningen och balansräkningen för bolaget respektive koncernen
fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Beslut om disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om SEK 173 464 688, varav årets
förlust om SEK -14 669 177, skulle överföras i ny räkning och att ingen
utdelning skulle lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelsen omvaldes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg
och Håkan Ehrenblad. Till nya styrelseledamöter valdes Katherine Støvring och
Staffan Knafve.

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om SEK 675 000 att fördelas
med ett belopp om SEK 125 000 till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg,
John Hoey, Katherine Støvring och Staffan Knafve. Beslutades även att
ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer skall erhålla SEK 25 000
var, totalt SEK 50 000.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet
aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Nomineringsprocess inför årsstämman 2013

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande valberedning och
nomineringsprocess inför årsstämman 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com