ARBETET MED BORRHÅLSTESTER PÅ BLOCK 15, JEBEL ASWAD, ONSHORE OMAN ÅTERUPPTAS – LICENSEN FÖRLÄNGD MED TRE ÅR

Arbetet med borrhålstester på Block 15 onshore Oman har återupptagits. En
jetpump har installerats i borrhålet JAS-2 i ett försök att tömma hålet på
vatten och möjliggöra flöden av kolväten. Licensen för Block 15 har förlängts
med tre år till oktober 2014.
Borrhålet JAS -2, borrat 2008, uppvisade under borrning samma mätresultat som
uppmättes vid borrningen av JAS-1, 2007. Emedan produktionstestet av JAS-1
resulterade i goda flöden av naturgas och kondensat, flödade JAS-2 vid test
vatten. Resultaten av de efterföljande analyserna av JAS-2, inklusive ett
omfattande loggningsprogram som genomfördes 2010, tyder på att vattnet kommer
från sprickbildningar i slutet av den 927 meter långa horisontella sektionen.
Indikationer tyder på att sprickbildningarna och vattenmängderna är begränsade.
De tester som nu genomförs syftar till att försöka pumpa bort vattnet, för att
möjliggöra för hålet att flöda kolväten.

Licensen för Block 15 har förlängts till oktober 2014 med ett arbetsprogram som
inkluderar åtminstone ytterligare seismikstudier och en ytterligare borrning.

Tethys har en andel om 40 procent i Block 15. Odin Energi AS är operatör för
licensen med en andel om 60 procent.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com