Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman,
påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats
upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat
i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.
Per den 31 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier till 71 087 500,
varav 35 543 750 ordinarie aktier och 35 543 750 inlösenaktier. Det
totala antalet röster har också ökat från 35 543 750 till 71 087 500.

Inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm till och med 10 juni 2015.
Med avstämningsdag den 12 juni 2015 kommer inlösenaktierna automatiskt
att bli inlöst mot en kontant ersättning om 2,00 SEK. Därefter kommer
antalet antal utestående aktier och röster att återgå till 35 543 750.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier och
röster enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com