Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil


Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information,
slutfört ett inlösenförfarande där varje inlösenaktie i Tethys Oil har
lösts in genom ett obligatoriskt indragningsförfarande enligt reglerna i
aktiebolagslagen. Som ett resultat har antalet aktier och röster i
Tethys Oil förändrats.


Per den 1 november 2016 uppgick det totala antalet aktier och röster i
bolaget till 71 087 500, varav 35 543 750 ordinarie aktier och
35 543 750 inlösenaktier.

Inlösenaktierna handlades på Nasdaq Stockholm till och med den 16
november 2016. Med avstämningsdag den 18 november 2016 blev
inlösenaktierna automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 3,00
SEK per inlösenaktie. Inlösenaktier som innehades av bolaget medförde
inte rätt till utbetalning.

Under november 2016 har det totala antalet aktier och röster minskat
från 71 087 500 aktier och röster till 35 543 750 aktier och röster
såsom resultat av det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan.
Detta innebär att per den 30 november 2016 uppgår det totala antalet
aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) till 35 543 750 aktier och
röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore i
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande onsdagen den 30 november, 2016, kl. 13.00 (CET).

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com