Andra kvartalet och halvårsrapport per 30 juni 2016

Andra kvartalet
* Produktionen uppgick till 12 164 fat per dag, vilket är i linje med
  första kvartalet 2016. Produktionen har påverkats av underhållsarbeten
  vilka har pågått sedan första kvartalet 2016  
* Intäkter uppgick till MUSD 21, upp 5 procent jämfört med första
  kvartalet 2016
* EBITDA uppgick till MUSD 8, ner 18 procent jämfört med första
  kvartalet 2016
* Resultat efter skatt uppgick till MUSD -3, en minskning jämfört med
  första kvartalet 2016
* Vinst per aktie uppgick till USD -0,08 under andra kvartalet 2016
* Utdelning om SEK 1,00 per aktie motsvarande MUSD 4 har betalats ut
  till aktieägarna under andra kvartalet 2016


| MUSD (om inte annat anges) | Andra kvartalet 2016 | Första kvartalet 2016 |
Andra kvartalet 2015 | 
|   |   |   |   |
| Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 12 164 | 12 212 | 9 434 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 740 844 | 531 918 | 545 019 |
|   |   |   |   |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 35,88 | 35,70 | 57,77 |
|   |   |   |   |
| Intäkter | 21 | 20 | 26 |
| EBITDA | 8 | 10 | 15 |
| Rörelseresultat | -3 | -1 | 7 |
| Periodens resultat | -3 | -2 | 4 |
| Nettokassa | 41 | 45 | 39 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar | 9 | 15 | 6 |
|   |   |   |   |
| Vinst per aktie, USD | -0,08 | -0,07 | 0,13 |

 

| MUSD (om inte annat anges) | Halvår 2016 | Halvår 2015 |
|   |   |   |
| Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 12 188 | 9 075 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 1 272 762 | 853 911 |
|   |   |   |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 35,80 | 59,95 |
|   |   |   |
| Intäkter | 40 | 51 |
| EBITDA | 19 | 27 |
| Rörelseresultat | -3 | 12 |
| Periodens resultat | -5 | 12 |
| Nettokassa | 41 | 39 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar | 24 | 22 |
|   |   |   |
| Vinst per aktie, USD | -0,15 | 0,34 |

Med start 1 januari 2016 presenterar Tethys Oil-koncernen de finansiella
rapporterna i USD. Samtliga jämförelsetal har omräknats. För ytterligare
information, se sidan 14 under rubriken ”Redovisningsprinciper”.

 

Brev till aktieägare

 

Vänner och investerare,

Det är ett nöje att kunna rapportera en solid operativ och finansiell
utveckling för Tethys Oil. Vi producerade över 12 000 fat olja per dag
under andra kvartalet, vilket ligger i linje med produktionen under det
första kvartalet, trots att våra producerande fält på Block 3 och 4 i
Oman delvis var nedstängda för planerade underhållsarbeten.

 

Robust balansräkning

Under det andra kvartalet uppgick våra intäkter till MUSD 21, en uppgång
jämfört med första kvartalet 2016 med 5 procent. EBITDA för kvartalet
uppgick till MUSD 8, en minskning jämfört med första kvartalet efter
något högre operativa kostnader. Vi investerade MUSD 9 i olje- och
gastillgångar under andra kvartalet, och kan åter rapportera ett
positivt kassaflöde efter investeringar om MUSD 2. Vårt resultat för
kvartalet var negativt och uppgick till MUSD -3. Vår nettokassa uppgick
per 30 juni 2016 till MUSD 41.

 

Starkare makromiljö

Under andra kvartalet återvände ett visst mått av stabilitet och kanske
också förutsägbarhet till oljeindustrin med stigande oljepriser och
minskad volatilitet. En prisnivå etablerades mellan USD 40 och 50 per
fat för Brentolja, ett pris där våra producerande tillgångar i Oman
genererar positivt kassaflöde och god lönsamhet. Mot bakgrund av att vi
har två månaders eftersläpning i vårt försäljningspris, var vårt
genomsnittliga försäljningspris i linje med första kvartalet. Vi kommer
att dra full fördel av de högre priserna under det tredje kvartalet.

 

Infrastrukturen på Block 3 och 4 uppgraderad

Planerade underhållsarbeten har genomförts på alla tre fälten på Block 3
och 4 under våren 2016. Arbetet inkluderade tillfälliga nedstängningar
av fälten, vilket hade påverkan på produktionen. Det huvudsakliga målet
med underhållsarbetena var att säkerställa att anläggningarna fungerade
felfritt samt att byta ut komponenter och utöka med nya komponenter.
Anläggningarna är nu rustade för att kunna hantera nuvarande och
framtida volymer.

 

Utsikter

Den nya oljeprismiljön har främjat konsolidering och framåtblickande.
För Tethys Oil är detta en utmärkt tillfälle att stärka organisationen,
rekrytera medarbetare och expandera databasen, bredda de långsiktiga
utsikterna och implementera ett mer systematisk arbetssätt för att
kartlägga möjligheter inom oljeindustrin. Vi förväntar oss fler
strukturaffärer överlag inom oljeindustrin under andra halvåret 2016
allt eftersom förväntningarna på att underfinansierade projekt skall
räddas av prisuppgång och att bristen på tillgängligt kapital tydligt
etablerat en köparens marknad. Vi utvärderar lugnt, samlat och
systematiskt möjligheter till att utöka vår tillgångsportfölj med
värdeskapande projekt.

Block 3 och 4 i Oman mognar i takt med att vi når en ökad kunskap för
geologin i våra producerande områden, vilket resulterar i en än bättre
förutsägbarhet och större förmåga att kartlägga våra ytterligare
möjligheter. Ett antal prospekterings- och utvärderingsmöjligheter
återstår utanför de producerande områdena, och vi har nått en allt
bättre förståelse för var de kan vara belägna. Vi har omfattande
seismisk täckning av blocken, och vad avser vår personal har Tethys Oil
aldrig stått starkare. Vi drar fördel av den övergripande lägre
kostnadsmiljön för att smart och systematiskt kartlägga möjliga
oljeförande strukturer samt utveckla våra geologiska modeller.

Så, fortsätt följ oss, tiden är på vår sida och vi ämnar fortsätta att
dela med oss av vår starka balansräkning till våra investerare samtidigt
som vi också låter våra övriga starka sidor få fullt spelrum inom denna
vår valda industri.

 

Stockholm i augusti 2016

 

Magnus
Nordin                                                              

Verkställande direktör

 

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 16 augusti 2016

Tid: 10.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande
alternativ:

 

För att delta via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

UK: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

För att delta via webben:

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/evk7z3jz

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 00

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com