Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

·Försäljning andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK
163 för det första kvartalet 2015, en ökning med 63 procent. Den starka
försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på en rörelse om 100 000
fat från underuttagsposition till överuttagsposition  
·Resultat efter skatt för det andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 53
och har ökat med 37 procent jämfört med MSEK 39 under första kvartalet
2015. Andra kvartalets resultat har påverkats negativt av
prospekteringskostnader om MSEK 8

·Vinst per aktie före och efter utspädning under andra kvartalet 2015
uppgick till SEK 1,52 jämfört med SEK 1,11 under det första kvartalet
2015

·Genomsnittlig daglig produktion under andra kvartalet ökade med 8
procent jämfört med första kvartalet 2015. Total produktion uppgick till
858 453 fat motsvarande 9 434 fat per dag

·Utdelning och inlösen om SEK 3,00 per aktie motsvarande MSEK 106
överfördes till aktieägare under andra kvartalet. Kassa och bank per 30
juni 2015 uppgick till MSEK 323


| MSEK (om inte annat anges) | Andra kvartalet 2015 | Första kvartalet 2015 | %
Q2 2015 mot Q1 2015 | Andra kvartalet 2014 | 
| Produktion före statens andel, fat | 858 453 | 784 207 | 9% | 658 123 |
| Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 9 434 | 8 713 | 8% |
7 232 | 
| Försäljning efter statens andel, fat | 545 019 | 308 892 | 76% | 350 059 |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 57,77 | 63,80 | -9% | 105,89 |
| Försäljning olja och gas | 265 | 163 | 63% | 245 |
| EBITDA | 153 | 76 | 101% | 192 |
| Rörelseresultat | 75 | 13 | 477% | 134 |
| Periodens resultat | 53 | 39 | 37% | 107 |
| Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 1,52 | 1,11 | 37% | 3,02 |
| Kassa och bank | 323 | 400 | -19% | 33 |
| Investeringar i olja och gas | 50 | 131 | -62% | 69 |

 

| % Q2 2015 mot Q1 2015 |   | MSEK (om inte annat anges) | Halvår 2015 |
Halvår  2014 | % 6m 2015 mot 6m 2014 | 
| 9% |   | Produktion före statens andel, fat | 1 642 659 | 1 266 705 | 30% |
| 8% |   | Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 9 075 | 6
998 | 30% | 
| 76% |   | Försäljning efter statens andel, fat | 853 911 | 630 841 | 35% |
| -9% |   | Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 59,95 | 106,19 |
-44% | 
| 63% |   | Försäljning olja och gas | 428 | 440 | -3% |
| 101% |   | EBITDA | 229 | 322 | -29% |
| 477% |   | Rörelseresultat | 88 | 216 | -59% |
| 37% |   | Periodens resultat | 93 | 165 | -44% |
| 37% |   | Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 2,63 | 4,64 | -44%
| 
| -19% |   | Kassa och bank | 323 | 33 | 879% |
| -62% |   | Investeringar i olja och gas | 181 | 114 | 59% |

 

Vänner och investerare,

Det är prövande tider för oljeinvesterare. De lägre oljepriserna påverka
alla, shejker likväl som skifferfrackande amerikaner, för att inte nämna
oss själva – vi aktieägare i Tethys Oil. Oljepriser har alltid varit
cykliska. Och med tiden kommer oljepriserna behöva stabiliseras och
stärkas. Men medan vi sett värderingen på oljebolag falla i linje med
oljepriserna, skall vi komma ihåg att Tethys Oils verksamhet fortsatt
att utvecklas positivt och att bolagets finanser är starka:

Oljeproduktionen fortsätter att öka. Produktionen under det andra
kvartalet var den högsta i bolagets historia och ökade med 8 procent
jämfört med närmast föregående kvartal och med 30 procent jämfört med
föregående år till 9 434 fat olja per dag.

Tethys Oil har fortsatt god lönsamhet. Vårt genomsnittliga
försäljningspris under andra kvartalet uppgick till 57 dollar per fat,
och resulterade i en stark försäljning om MSEK 265, hälsosamt EBITDA om
MSEK 153 och en vinst per aktie om SEK 1,52 under kvartalet.

Tethys Oil har en stark balansräkning. Med gott om pengar och orörda
kreditlinor, fortsätter Tethys Oils balansräkning att vara en av de
starkaste bland jämförbara bolag. Också efter investeringar och
kapitalöverföring till aktieägarna om MSEK 106 (motsvarande SEK 3,00 per
aktie) under andra kvartalet, har Tethys Oil en kassa om över MSEK 300
per 30 juni 2015.

Tethys Oil fortsätter att växa organiskt. Våra investeringar i Block 3
och 4 har under åren resulterat i växande produktion och ökade reserver.
Efter att ha bedrivit omfattande prospektering endast över en del av
detta väldiga område har vi tre oljefält som producerar från flera olika
bergartslager. Efterhand som större och större områden kartläggs med
3D-seismik ökar vår förståelse för potentialen hos Block 3 och 4.
Möjligheten för tillväxt på Blocken fortsätter att vara hög.

Tethys Oil har en stark ställning för förvärv. Oljeprisfallet är mer
plågsamt för många andra oljebolag än det är för oss – ett tillfälle vi
ämnar försöka utnyttja. Under större delen av de första sex månaderna
2015, såg vi hur oljepriserna återhämtade sig från lägstanivån i
januari. Att oljepriserna stärktes hade högst sannolikt en negativ
effekt på möjliga säljares vilja att sälja. Det skarpa fall vi sett
sedan juni ned till lägstanivåerna från januari bör ta bort något av
motståndet att sälja. Vi söker aktivt efter förvärvsobjekt och är
fortsatt försiktigt positiva över våra möjligheter. Och kom ihåg – ur
detta perspektiv hjälper faktiskt ytterligare lägre oljepriser (ett
tag).

Tethys Oil betalar utdelning. Tethys gjorde under andra kvartalet 2015
en kontantöverföring till bolagets aktieägare, och blev därmed en unik
företeelse bland oljebolag på Stockholmsbörsen. Och vi ämnar fortsätta
föra över pengar till våra aktieägare, även på dagens oljeprisnivåer.
Våra ambitioner rörande framtida överföring till aktieägare klargjordes
i målsättningen för vår kapitalstruktur, vilken offentliggjordes
tidigare idag i ett separat pressmeddelande.

Så fortsätt följa oss – vi tror att vi är ett av de mest spännande
oljerelaterade investeringsobjekten på marknaden. Vi erbjuder exponering
mot oljepriset - och i avvaktan på att det stärks erbjuder vi också
tillväxt, förvärvsmöjligheter och en avkastning.

 

Stockholm i augusti 2015

 

Magnus
Nordin                                                              

Verkställande direktör                                

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01;
morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion om överstigande 9 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com