Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012


Andra kvartalet 2012 ·2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat
·Exportpipelinen på Block 3 och 4 i Oman färdigställd och tagen i bruk i juni
·10 borrningar genomförda på Block 3 i Oman ·Rekordstor bruttoproduktion  –
302 081 fat olja, motsvarande 3 320 fat olja per dag ·Försäljning MSEK 154
·Resultat före nedskrivningar av olje- och gastillgångar MSEK 128
·Nedskrivningar av olje- och gastillgångar om MSEK 113 avseende delar av Block
15 och Frankrike ·Resultat MSEK 15 ·Vinst per aktie SEK 0,46 ·Riktad emission
om MSEK 120 genomförd i maj 2012   sex månader 2012 ·Rekordstor
bruttoproduktion – 586 562 fat olja, motsvarande 3 223 fat olja per dag
·Försäljning om MSEK 298 ·Resultat MSEK 123, i stor utsträckning påverkat av
nedskrivingar ·Vinst per aktie SEK 3,75


 

          1 jan 2012 1 apr 2012 1 jan 2011 1 apr 2011
MSEK (om inte   - 30 jun  - 30 jun  - 30 jun  - 30 jun  1 jan 2011 - 31
annat anges)    2012    2012    2011    2011    dec 2011   12
                                månader
          6 månader 3 månader 6 månader 3 månader

Produktion före  586 562  302 081  83 249   64 585   423 469
statens adel, fat

Försäljning efter 380 416  184 994  20 903   4 871   147 228
statens andel, fat

Genomsnittligt
försäljningspris  113,83   119,34   92,99   105,80   107,37
per fat, USD

Försäljning olja  298    154    13     3     104
och gas

Rörelseresultat  105    -4     2     -2     83

EBITDA       238    120    3     -1     84

Resultat      123    15     -14    1     69

Vinst per aktie,  3,75    0,46    -0,43   0,02    2,12
SEK

Likvida medel   44     44     178    178    93

Investeringar   442    232    21     6     205


 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95;
magnus@tethysoil.com eller Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91;
morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).