Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012


Andra kvartalet 2012 ·2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat
·Exportpipelinen på Block 3 och 4 i Oman färdigställd och tagen i bruk i juni
·10 borrningar genomförda på Block 3 i Oman ·Rekordstor bruttoproduktion  –
302 081 fat olja, motsvarande 3 320 fat olja per dag ·Försäljning MSEK 154
·Resultat före nedskrivningar av olje- och gastillgångar MSEK 128
·Nedskrivningar av olje- och gastillgångar om MSEK 113 avseende delar av Block
15 och Frankrike ·Resultat MSEK 15 ·Vinst per aktie SEK 0,46 ·Riktad emission
om MSEK 120 genomförd i maj 2012   sex månader 2012 ·Rekordstor
bruttoproduktion – 586 562 fat olja, motsvarande 3 223 fat olja per dag
·Försäljning om MSEK 298 ·Resultat MSEK 123, i stor utsträckning påverkat av
nedskrivingar ·Vinst per aktie SEK 3,75


 

          1 jan 2012 1 apr 2012 1 jan 2011 1 apr 2011
MSEK (om inte   - 30 jun  - 30 jun  - 30 jun  - 30 jun  1 jan 2011 - 31
annat anges)    2012    2012    2011    2011    dec 2011   12
                                månader
          6 månader 3 månader 6 månader 3 månader

Produktion före  586 562  302 081  83 249   64 585   423 469
statens adel, fat

Försäljning efter 380 416  184 994  20 903   4 871   147 228
statens andel, fat

Genomsnittligt
försäljningspris  113,83   119,34   92,99   105,80   107,37
per fat, USD

Försäljning olja  298    154    13     3     104
och gas

Rörelseresultat  105    -4     2     -2     83

EBITDA       238    120    3     -1     84

Resultat      123    15     -14    1     69

Vinst per aktie,  3,75    0,46    -0,43   0,02    2,12
SEK

Likvida medel   44     44     178    178    93

Investeringar   442    232    21     6     205


 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95;
magnus@tethysoil.com eller Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91;
morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com