Affärsidé, visioner och värderingar

Strategi sv3

Affärsidé

Tethys Oil är verksamt inom prospektering och produktion av olja och gas med primärt syfte att skapa aktieägarvärde över hela det s.k. upstreamområdets livscykel med prospektering, utvärdering, utbyggnad och produktion. En grundsats i Tethys Oils affärsmodell är att prospektera och producera olja och gas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt vis. Bolaget tillämpar samma standarder på sina aktiviteter runt om världen för att uppfylla såväl sina kommersiella som etiska krav i enlighet med Bolagets Uppförandekod (Code of Conduct).

Tethys Oil avser att långsiktigt vara ett såväl hållbart som lönsamt företag. Hållbarhet innebär att inte bara att vara lönsamt men även att agera i enlighet med krav och förväntningar från intressenter såväl inom som utanför Koncernen.

Vision

Tethys Oils vision är att tillväxt fortsätter genom Koncernens prospekteringsframgångar. Tethys Oil strävar efter att bygga, underhålla och expandera en välbalanserad och självförsörjande tillgångsportfölj, och därigenom erbjuda en mätbar exponering mot onshore produktion, utbyggnad, utvärdering och prospekteringspotential. Fokus nu och framgent är på områden där oljeförekomst redan bevisats och där det finns befintlig infrastruktur, ett etablerat institutionellt ramverk samt låg politisk risk. I alla sina aktiviteter söker Tethys Oil ett balanserat förhållningssätt till risk.

Tethys Oil kommer fortsätta att skapa aktieägarvärde med en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.

Värdering

Tethys Oils företagskultur härstammar från Bolagets skandinaviska rötter. Det är Tethys Oils lednings ansvar att främja en företagskultur som stödjer värderingarna och principerna som uttrycks i Tethys Oils uppförandekod. Tethys Oil strävar efter att på alla sätt agera på ett ansvarsfullt, rättvist och etiskt sätt gentemot miljön och gentemot alla personer, fysiska och juridiska, som företaget möter i sin verksamhet. Tethys Oil strävar efter att använda samma standarder i alla Bolagets verksamheter oavsett var de utförs.

Det är av största vikt för Tethys Oil att Bolaget upprätthåller och bygger vidare på sitt rykte som ett ansvarsfullt och framåtblickande bolag i alla länder där Tethys Oil är verksamt och i relationer med alla intressenter såsom aktieägare, anställda, entreprenörer, partners eller andra.

Strategier

Låga inträdeskostnader

Betydande potential och hanterbar risk

Tillgångar där olja tidigare har hittats, men då inte bedömdes vara kommersiellt utvinningsbar

Kassaflödet från producerande enheter finansierar nya projekt

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com