NYA BORRNINGAR OCH NYTT OJEFYND PÅ BLOCK 3 ONSHORE SULTANATET OMAN

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. På Fahra-trenden har borrningen FS-17 påträffat ytterligare ett oljeförande förkastningsblock. Fyra produktionsborrhål har också borrats på oljefältet Farha South. På Block 3, utanför Fahra-trenden, har prospekteringsborrningen Maha-1 inletts.

FORTSATTA BORRFRAMGÅNGAR PÅ BLOCK 3 ONSHORE OMAN

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. Ett prospekterings-/ utvärderingborrhål och två produktionsborrhål har framgångsrikt borrats, färdigställts och kopplats upp mot testproduktionssystemet[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

<p> <strong>&#197;rsst&#228;mma i Tethys Oil AB h&#246;lls i Stockholm den 25 maj 2011.</strong></p> <p> <strong>&#197;rsredovisning och ansvarsfrihet </strong></p> <p> Resultatr&#228;kningen[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

<p> <strong>Aktie&#228;garna i Tethys Oil AB (publ) kallas h&#228;rmed till &#229;rsst&#228;mma onsdagen den 25 maj 2011, kl. 15.00 i Van[.....]

TETHYS FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE FRANSK LICENS

<p> <strong>Tethys Oil har ing&#229;tt avtal med Mouvoil S.A. om att f&#246;rv&#228;rva en licensandel om 37,5 procent i en prospekterings-[.....]

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).