Valberedning

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 9 maj 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Viktor Modigh, valberedningens ordförande, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH och Coeli Asset Management AB
Johan Strandberg, representerar SEB Investment Management AB
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2019 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2020
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer
  • Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 15 februari 2019, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@www.tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2019 planeras att hållas i Stockholm 15 maj 2019.

 

Mångfaldspolicy avseende styrelsen

Mångfald i styrelsen är viktigt för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande. Valberedningen ska vid förslag om styrelseledamöter till bolagsstämma beakta styrelsen i sin helhet och ska söka säkerställa att styrelsen äger erforderlig kunskap om och erfarenhet av verksamheten samt sociala och kulturella betingelser på för bolaget relevanta regioner och marknader.

Valberedning ska vidare beakta:

· en god åldersdistribution bland styrelseledamöterna,
· en jämn könsfördelning, och
· styrelseledamöternas utbildnings- och yrkesbakgrund.

Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).