Valberedning

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 15 maj 2019 har en valberedning bildats inför årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Viktor Modigh, valberedningens ordförande, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH och Coeli Asset Management AB
Jan Risberg, representerar sig själv
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2020 framlägga förslag avseende:

  •  antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  •  arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  •  eventuell ersättning för utskottsarbete
  •  styrelsens sammansättning
  •  styrelseordförande
  •  beslut om processen för valberedning 2021
  •  ordförande på årsstämma
  •  val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 13 februari 2020, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2020 planeras att hållas i Stockholm 13 maj 2020 klockan 15.00.

 

Mångfaldspolicy avseende styrelsen

Mångfald i styrelsen är viktigt för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande. Valberedningen ska vid förslag om styrelseledamöter till bolagsstämma beakta styrelsen i sin helhet och ska söka säkerställa att styrelsen äger erforderlig kunskap om och erfarenhet av verksamheten samt sociala och kulturella betingelser på för bolaget relevanta regioner och marknader.

Valberedning ska vidare beakta:

· en god åldersdistribution bland styrelseledamöterna,
· en jämn könsfördelning, och
· styrelseledamöternas utbildnings- och yrkesbakgrund.

Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com