Intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Koden som innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Tethys Oils interna kontroll är utformad för att ge rimlig försäkran om att Bolagets tillgångar skyddas samt att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och i enlighet med god redovisningssed, lagar och förordningar. Den interna kontrollen är utformad på ett sätt som förväntas av ett börsnoterat bolag med hänsyn till storleken och komplexiteten av Bolagets verksamhet.

Tethys Oil arbetar kontinuerligt med att förbättra den finansiella rapporteringen genom att utvärdera risker och kontrollaktiviteter. Styrelsen har ansvar för och övervakar
kontrollaktiviteterna som involverar alla nivåer i organisationen. Aktiviteterna begränsar de risker som identifierats och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Koncernens centrala ekonomifunktion, analyserar och följer upp budgetavvikelser, upprättar prognoser, följer upp väsentliga variationer mellan perioder och rapporterar vidare till styrelsen vilket minimerar riskerna för fel i den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteter omfattar även uppföljning av attestinstruktioner samt redovisningsprinciper. Dessa kontrollaktiviteter innefattar även operatörer i samägda projekt. Styrelsen fattar även beslut om särskilda kontrollaktiviteter och internrevision och revision av operatör i gemensamma projekt.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com