Ersättningspolicy avseende ledning

Ersättning till ledningen innehåller fem huvudkomponenter:

  • grundlön,
  • pensionsförmåner,
  • årlig rörlig lön inklusive rätt att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram;
  • övriga förmåner, samt
  • avgångsvederlag

Grundlön

Grundlönen ska baseras på marknadsförhållanden, ska vara konkurrenskraftig och ska beakta omfattningen och ansvaret som är förenat med befattningen, liksom den ledande befattningshavarens skicklighet, erfarenhet och prestationer.

Pensionsförmåner

Pensionsvillkoren innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningen ska vara i relation till grundlönen och är individuell, men ska inte vara högre än vad som är avdragsgillt.

Rörlig lön

Ledande befattningshavare ska omfattas av två rörliga ersättningsystem i form av kontant ersättning och/eller i kombination med en rätt att förvärva teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för långsiktiga incitamentsprogram. Rörlig lön kan betalas till anställda baserat på uppfyllandet av deras respektive prestationskriterier. Den rörliga lönen ska ligga inom intervallet 1–4 månadslöner. Målen för rörliga kontanta ersättningssystem ska bestämmas av styrelsen inför varje räkenskapsår och individuella avtal ska ingås med respektive deltagare vars innehåll beror på deltagarens befattning vid avtalsingåendet. Målen ska vara objektivt mätbara samt relaterade till budget. Målen ska bestå av finansiella och operativa nyckeltal. Rörlig ersättning ska bestämmas årligen i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för respektive räkenskapsår baserat på en utvärdering av deltagarnas uppfyllelse av målen såsom de beskrivs i de enskilda avtalen. Utbetalning av rörlig kontant ersättning ska vara villkorad av att deltagarens anställning inte upphört under incitamentsprogrammets löptid. Styrelsen ska ha rätt att under programmets löptid justera ersättningssystemet vid till exempel extraordinära upp- och nedgångar i koncernens resultat.

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram

Det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet har som syfte att möjliggöra bibehållande och rekrytering av kvalificerad och hängiven personal inom den globala oljebranschen. Programmet omfattar all personal och avsikten är att det ska vara årligen återkommande.

Övriga förmåner

Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och ska underlätta för de ledande befattningshavarna att fullgöra deras arbetsuppgifter.

Avgångsförmåner

En uppsägningstid på tolv månader gäller mellan Bolaget och VD och nio månader mellan Bolaget och övriga i ledningen. Samtliga i ledningen är berättigade till tolv månaders lön för det fall Bolaget säger upp anställningen. Styrelsen äger rätt att frångå ovan föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

 

 

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com