Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Tethys Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas och olja samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

§ 8 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. val av minst en justeringsman

4. godkännande av dagordning

5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor

9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor

10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).