Årsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Årsstämman äger vanligen rum i maj månad. Vid årsstämman väljer aktieägarna bland annat styrelse och revisorer, arvodering, principer för valberedningen och fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelse och den verkställande direktören samt fastställer moderbolagets och koncernens resultat. Ändring av bolagsordningen sker på årsstämma eller extra bolagsstämma.

__________________________________

Årsstämma 2019

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) 2019 hölls onsdagen den 15 maj 2019, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

 

Dokument:

Se även Valberedning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman 2019 ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha inkommit till styrelsen senast fredagen den 15 mars 2019 för att kunna tas med i kallelsen till årsstämman. Styrelsen nås på info@www.tethysoil.com eller Tethys Oil AB, Att: Styrelsen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).