Årsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Årsstämman äger vanligen rum i maj månad. Vid årsstämman väljer aktieägarna bland annat styrelse och revisorer, arvodering, principer för valberedningen och fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelse och den verkställande direktören samt fastställer moderbolagets och koncernens resultat. Ändring av bolagsordningen sker på årsstämma eller extra bolagsstämma.

__________________________________

Årsstämma 2020

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) 2020 hölls onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Dokument

 

 

För mer information, se Valberedning.

 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman 2020 ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha inkommit till styrelsen senast 25 mars 2020 för att kunna tas med i kallelsen till årsstämman. Styrelsen nås på info@www.tethysoil.com eller Tethys Oil AB, Att: Styrelsen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com