Aktieinfo
+/- SEK Volym

Affärsidé och strategi

Strategi sv3

Att leta efter olja eller gas är förknippat med stor osäkerhet. Det finns olika strategier för att hantera och begränsa osäkerheten. Tethys investerar huvudsakligen i utvärderingsprojekt, där kolväten redan har påträffats, men oklarheter kan föreligga i fråga om produktivitet och reservstorlek.

Vision och strategi

Tethys Oil ska erbjuda en välbalanserad och självfinansierande portfölj av olje- och naturgastillgångar. Bolaget ska även sträva efter att driva verksamheten på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, till fördel för alla intressenter.

Bolagets strategi innefattar:

  • Organisk tillväxt i befintliga projekt genom en aktiv ägarroll och genom att bygga strategiska partnerskap med målsättningen att påvisa reserver inom licensområden och att leda dessa i produktion
  • Tillväxt genom att investera huvudsakligen i utvärderingsprojekt onshore med stor potential och låga inträdeskostnader

I bolagets befintliga tillgångar är en aktiv ägarroll med strategiska partners av central betydelse för att på bästa sätt realisera projektens potential. Tillväxt väntas komma primärt från utvärderingsprojekt där olja eller naturgas har påträffats, men där fynden tidigare bedömts oekonomiska av olika skäl.

Strategier

Låga inträdeskostnader

Betydande potential och hanterbar risk

Tillgångar där olja tidigare har hittats, men då inte bedömdes vara kommersiellt utvinningsbar

Kassaflödet från producerande enheter finansierar nya projekt

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).