Aktieinfo
+/- SEK Volym

Hållbarhet

Ett oljebolag med verksamhet i olika delar av världen kommer ofrånkomligen att konfronteras med olika frågeställningar inom Samhällsansvar (”CSR”), där miljö naturligtvis är den mest uppenbara. Tethys Oil strävar alltid efter att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. De etiska kraven är desamma oberoende av var i världen verksamheten sker. Bolaget ska alltid följa god oljepraxis samt uppträda ansvarsfullt och kommer under alla omständigheter att sträva efter att följa bästa tillgängliga praxis, även om den går utöver vad lokala lagar föreskriver.

I ett oljeprojekt är det i huvudsak operatören som ansvarar för det dagliga arbetet och verksamheten. Tethys Oil är för närvarande inte operatör i någon av sina aktiva tillgångar. Aktiviteterna i Tethys Oils olika projekt bestäms därför till stor del i samarbete med partners och framförallt operatören. Tillgångar där Tethys Oil inte är operatör utvärderas var för sig av Tethys Oil utifrån ett HSES-perspektiv (hälso-, arbetsskydds-, miljö- och samhällsstudier) och Tethys Oil övervakar noga hur varje kontraktspart eller operatör sköter sig. Varhelst förändringar med fördel kan användas kommer dessa att rekommenderas. De flesta länder har idag en stark miljölagstiftning och starka miljökrav, vilket naturligtvis är till stor hjälp för ett oljebolag som vill försäkra sig om att korrekt praxis efterföljs. Tethys Oils riktlinjer för CSR och hur bolaget och dess anställda ska uppträda finns beskrivna i bolagets CSR-policy som genomsyrar all verksamhet och är en del av företagskulturen.

Bolagets grundläggande värderingar är:

  • Att alltid uppträda och agera på ett rättvist, ärligt och skäligt sätt
  • Att alltid följa lokala lagar och regler
  • Att respektera lokala sedvänjor och traditioner
  • Att följa internationell lagstiftning och standarder
  • Att agera i enlighet med de tio principerna i FN Global Compact för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption

I de avtal som Tethys Oil har både med värdnationerna och med sina samarbetspartners, föreskrivs också att licensinnehavarna förbinder sig att vara varsamma med miljön, omgivningarna samt människorna runt omkring som berörs och all hantering på området ska ske enligt ”god oljepraxis”.

Alla underleverantörer som används ska lyda under samma villkor. I till exempel Oman ska lokala omanska leverantörer prioriteras och tjänster ska i första hand tillsättas av omanska medborgare. Tethys Oil samarbetar också med Sultan Qaboos Universitet och erbjuder stipendier till omanska magisterstudenter inom geofysik.

I de joint venture-avtal som Tethys Oil har med övriga partners åläggs operatören att implementera en HSE-plan (Health, Safety and Environment) som följer både internationella och lokala standards för oljeindustrin. Det ska också finnas ett program för uppföljning och utvärdering av HSE-planen.

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).