Aktieinfo
+/- SEK Volym

Hållbarhet

Tethys Oil är ett olje- och gasbolag inom prospektering och produktion vars primära mål är att skapa aktieägarvärde genom att vara verksam inom samtliga delar av oljeindustrins upstream-livscykel, från prospektering till utbyggnad och produktion. För Tethys Oil är en hållbar utveckling inom verksamhet och projekt en förutsättning för att kunna leverera långsiktigt aktieägarvärde.

En grundsats i Tethys Oils affärsmodell är att prospektera och producera olja och gas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt vis. Koncernen tillämpar samma standarder på sina aktiviteter runt om världen för att uppfylla såväl sina kommersiella som etiska krav. Koncernen strävar efter att ständigt förbättra sina prestationer och att uppträda i enlighet med god sed inom industrin och med stort samhällsengagemang.

För Tethys Oil är hållbarhet och samhällsansvar frågor av strategisk vikt och som följd har Bolagets styrelse godkänt en CSR-policy att implementeras av Koncernledningen. Denna policy ligger till grund för Koncernens arbete med hållbarhet och samhällsansvar. Policyn definierar tydligt Koncernens grundläggande värderingar, innehåller en uppförandekod att följas av de anställda, leverantörer och partners samt policys inom nyckelområden av samhällsansvar och hållbarhet.

Tethys Oils grundläggande värderingar

  • Att agera på ett rättvist och ärligt vis.
  • Att ta hänsyn till lokala lagar och regler.
  • Att respektera lokala traditioner, seder och bruk.
  • Att ta hänsyn till tillämpbara internationella lagar och standarder.
  • Att agera i enlighet med de tio principerna i Förenta Nationernas Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Hälsa och Säkerhet

Principerna för Tethys Oils hälsa och säkerhets-”HSE”-policy är att förse Koncernens anställda med en hälsosam och säker arbetsmiljö och att minimera Koncernens potentiella påverkan på miljön. Koncernens HSE mål ställer krav på de operationella enheterna vilket inkluderar att identifiera relevanta HSE frågor och potentiella åtgärder genom miljöpåverkansstudier, etablera tydliga planer och processer, utbilda personal och fördela HSE ansvar och tillhandahålla planer och beredskap för nödsituationer samt övervakning och rapportering.

Koncernen har som policy att all verksamhet skall bedrivas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Förebyggande av olyckor och ohälsa är grundläggande för Tethys Oil för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Det är Tethys Oils mål att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för sina anställda, inhyrd personal samt allmänheten som kan utsättas för risk som följd av Koncernens verksamhet.

Samhällsrelationer

Tethys Oil har ett åtagande att ha positiv påverkan på samhället, om det så är det lokala samhället eller relevanta intressegrupper såsom lokala myndigheter eller civilsamhället. Koncernen för en aktiv dialog med sina intressenter för att kunna ta del av deras eventuella funderingar kring Koncernerns verksamhet och sätta gemensamma mål.

Tethys Oil har vid oljeprospektering och produktion som policy att bedriva verksamheten på ett sätt som är förenligt med det omkringliggande samhällets bästa.

Koncernens målsättning är att förbättra och bidra till de lokala samhällen där man är verksam genom att anställa lokalpersonal samt delta i lokala projekt. På Muskatkontoret är merparten av de anställda omanier och Tethys Oil har sedan flera år erbjudit ett mastersstipendium till omanska studenter i geovetenskap i samarbete med Sultan Qaboos Universitet i Muskat.

Miljö

Tethys Oil och dess partners strävar efter att säkerställa att prospekterings- och produktionsverksamheten bedrivs i enlighet med all tillämpbar miljölagstiftning och regleringar. Koncernern fortsätter att jobba med fokus på att minimera miljöpåverkan inom ramen för dess verksamhet. Koncernen bedriver ett aktivt samarbete med industrigrupper, statliga organ och myndigheter samt allmänheten inom program för att skydda miljön.

Koncernen skall också tillhandahålla den nödvändiga utbildningen för dess anställda för att säkerställa att de har den kunskap och förmåga att bedriva verksamhet som är i linje med god miljöpraxis.

Mänskliga rättigheter

Tethys Oil skall agera i enlighet med Förenta Nationernas Global Compact och tillämpar dessutom Förenta Nationernas vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Koncernen har åtagit sig att stödja internationellt erkända mänskliga rättigheter var det än är verksamt.

Med mänskliga rättigheter menas de som är refererade till i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR), den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner samt i affärssammanhang FN:s Global Compact, OECDS Riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer.

Koncernen understryker betydelsen av att respektera de lokala samhällenas rättigheter, och inför nya investeringar analyseras därför den potentiella påverkan på mänskliga rättigheter. Tethys Oil respekterar alla mänskliga rättigheter, med fokus på de rättigheter som potentiellt kan komma att påverkas av dess verksamhet. Koncernen förväntar sig, dessutom, att samtliga partners respekterar mänskliga rättigheter och upprätthåller den högsta standarden av professionell integritet.

Personal och anställda

Tethys Oils prestation som koncern är avhängigt Koncernens anställdas prestation som individer. Koncernen söker att främja mångfald bland dess anställda med en blandning av kön, ålder och nationalitet som ett led i att förbättra Koncernens prestationer och attraktivitet som arbetsgivare. Trots en relativt liten organisation består Tethys Oils personal av högt motiverade individer av sex olika nationaliteter med ett åldersspann mellan den lägre tjugoårsåldern och sjuttioårsåldern samt med en balanserad könsfördelning (41% kvinnor och 59% män).

Motverkande av korruption

Tethys Oil har en policy med nolltolerans avseende korruption. Koncernens syn på korruption är tydligt formulerad i Uppförandekoden inom CSR-policyn och innebär att Koncernens anställda skall avstå från att acceptera eller erbjuda felaktiga betalningar, gåvor eller erbjuda mutor eller delta i någon form av korrupta affärsmetoder. Denna policy gäller även partners, konsulter och underleverantörer.

Hållbarhet – En ständigt pågående process

Per den 31 december 2016 var Tethys Oil inte operatör i någon av Koncernens olika olje- och gastillgångar och som följd utför Tethys Oil hållbarhetsarbetet i sina projekt indirekt och i samarbete med de relevanta operatörerna. Under det gångna året har Koncernen aktivt verkat för att tillämpa sin CSR-policy i alla sina projekt om möjligt och tillämpat samma standard i arbetet med nya investeringar. Alla ickeopererade tillgångar är på ett oberoende sätt utvärderade av Tethys Oil från ett HSES-perspektiv (Hälso-, arbetsskydds, miljö- och samhällsstudier) och Tethys Oil kommer noga övervaka alla partners och underleverantörer. Där förändringar och förbättringsmöjligheter kan införas skall de rekommenderas.

Genom att införa hållbarhets- och CSR-policyn i sin egen organisation söker Tethys Oil att sätta en standard för sina partners och föregå med gott exempel.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).