Aktieinfo
+/- SEK Volym

Ersättnings- och revisionsutskott

Ersättningskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté fram till och med årsstämman 2016 bestående av samtliga styrelseledamöter med undantag av verkställande direktören Magnus Nordin. Per Brilioth är kommitténs ordförande. Ersättningskommittén sammanträdde vid 4 tillfällen under 2015.

Arbetet har främst inriktat sig på att etablera principer för ersättning till ledningen samt att övervaka och utvärdera den rörliga ersättningen, samt att ta fram och föreslå ett incitamentsprogram. Ersättningskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Revisionskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en revisionskommitté fram till och med årsstämman 2016 bestående av samtliga styrelseledamöter med undantag av verkställande direktör Magnus Nordin. Geoffrey Turbott är kommitténs ordförande. Även bolagets revisorer deltar vid vissa möten. Revisionskommittén sammanträdde vid 6 tillfällen 2015. Arbetet har huvudsakligen varit inriktat på övervaka Bolagets finansiella rapportering och att bedöma effektiviteten i Bolagets interna kontroll, med det huvudsakliga målet att stödja styrelsens beslutsprocess i dessa ärenden. Vidare har kommittén arbetat mot att förbättra bolagets kvartalsrapporter till aktieägarna.

Revisionskommittén har även regelbunden kontakt med Bolagets revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärderar revisionsarvodet samt revisorns oberoende och neutralitet. Revisionskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).