Aktieinfo
+/- SEK Volym

Styrelseutskott

Ersättningskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté. Ersättningskommitténs arbete är främst inriktat på att etablera principer för ersättning till ledningen samt att övervaka och utvärdera den rörliga ersättningen och införandet av ersättningsriktlinjerna, samt att ta fram och föreslå ett incitamentsprogram. Ersättningskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Ersättningskommittén består av Per Seime (ordförande), Dennis Harlin och Katherine H. Støvring.

Revisionskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en revisionskommitté. Revisionskommitténs arbete är huvudsakligen inriktat på att övervaka bolagets finansiella rapportering och att bedöma effektiviteten i bolagets interna kontroll, med det huvudsakliga målet att stödja styrelsens beslutsprocess i dessa ärenden. Revisionskommittén har även regelbunden kontakt med bolagets revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärderar revisionsarvodet samt revisorns oberoende och neutralitet. Revisionskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Revisionskommittén består av Geoff Turbott (ordförande), Per Seime och Katherine H. Støvring.

Teknisk kommitté

Styrelsen har inom sig utsett en teknisk kommitté. Arbetet är främst inriktat sig på att övervaka arbetsprogrammet och budget inklusive strategier för att utveckla fälten, reserverna utveckling och teknisk genomgång av nya möjligheter. Den tekniska kommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Den tekniska kommittén består av Rob Anderson (ordförande), Alexandra Herger och Geoffrey Turbott.

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).