Aktieinfo
+/- SEK Volym

Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättning till den verkställande ledningen innehåller fem huvudkomponenter:

  • Grundlön
  • Aktiebaserat incitamentsprogram
  • Pensionsvillkor
  • Årlig rörlig lön
  • Övriga förmåner

Grundlön

Grundlönen ska baseras på marknadsförhållanden, vara konkurrenskraftig och beakta omfattningen och ansvaret som är förenat med befattningen, liksom den ledande befattningshavarens skicklighet, erfarenhet och prestationer. För att säkerställa att ersättningarna förblir konkurrenskraftig, gör bolaget avstämningar av bolagets ersättningspolicy och förfarande mot andra bolag med jämförbar verksamhet. Ledande befattningshavare innefattar VD, finanschef och executive vice president (EVP) corporate development.

Aktiebaserat incitamentsprogram

Det aktiebaserade incitamentsprogrammet har som syfte att bibehålla och rekrytera kvalificerad och hängiven personal i den globala oljemarknaden. Programmet omfattar all personal och avsikten är att det skall vara återkommande. 2015 års program är treårigt.

Rörlig lön

Rörlig lön kan betalas till anställda baserat på uppfyllandet av deras respektive prestationskriterier. Den rörliga lönen ska ligga inom intervallet 1–4 månadslöner. VD lämnar i slutet på varje år en rekommendation till ersättningskommittén beträffande betalning av årlig rörlig lön till övriga anställda. Ersättningskommittén ska lämna godkännande avseende rörlig lön till ledningen. För övriga anställda berörs ersättningskommittén endast om belöningen överstiger USD 10 000 per anställd och år.

Pensionsvillkor

Pensionsvillkoren innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuell och ska vara i relation till grundlönen.

Avgångsförmåner

En uppsägningstid på tolv månader gäller mellan bolaget och verkställande direktören och nio månader mellan bolaget och övriga i ledningen. Samtliga i ledningen är berättigade till tolv månaders lön för det fall bolaget säger upp anställningen.

Styrelsen äger rätt att frångå ovan föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

 

 

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).