Aktieinfo
+/- SEK Volym

TREDJE KVARTALET OCH NIOMÅNADERSRAPPORT PER 30 SEPTEMBER 2016

2016-11-01T07:30:00 CET

Tredje kvartalet 2016

  • Produktionen uppgick till 12 297 fat per dag, upp 1 procent jämfört med andra kvartalet 2016  
  • Intäkter uppgick till MUSD 26, upp 26 procent jämfört med andra kvartalet 2016
  • EBITDA uppgick till MUSD 16, upp 86 procent jämfört med andra kvartalet 2016
  • Resultat efter skatt uppgick till MUSD 6, jämfört med MUSD -3 andra kvartalet 2016
  • Vinst per aktie uppgick till USD 0.19 under tredje kvartalet 2016
  • Extra bolagsstämma 25 oktober 2016 beslutade att distribuera SEK 3,00 per aktie genom ett inlösenprogram. Inlösenprogrammet kommer att vara genomfört i slutet av november och totalt kommer cirka MUSD 12 att distribueras
MUSD (om inte annat anges) Tredje
kvartalet

2016
Andra
kvartalet 2016
Tredje kvartalet 2015
       
Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat 12 297 12 164 10 087
Försäljning efter statens andel, fat 501 167 740 844 584 399
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 45,8 35,9 61,8
       
Intäkter 26 21 30
EBITDA 16 8 18
Rörelseresultat 4 -3 8
Periodens resultat 6 -3 8
Nettokassa 48 41 59
Investeringar i olje- och gastillgångar 9 9 13
       
Vinst per aktie, USD 0,19 -0,09 0,23

MUSD (om inte annat anges) Nio månader
2016
Nio månader 2015
     
Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat 12 224 9 417
Försäljning efter statens andel, fat 1 773 929 1 438 310
     
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 38,6 60,7
     
Intäkter 66 81
EBITDA 34 45
Rörelseresultat 1 19
Periodens resultat 1 20
Nettokassa 48 59
Investeringar i olje- och gastillgångar 34 35
     
Vinst per aktie, USD 0,03 0,58

Brev till aktieägare


Vänner och investerare,

En avgörande faktor för vår verksamhet, oljepriset, stabiliserades ytterligare under tredje kvartalet efterhand som efterfrågan fortsatte att öka och, än viktigare, oljeproducenter indikerade tydligt att allt lägre priser inte är ett hållbart långsiktigt alternativ. Det stärkte oss i vår uppfattning om att långsiktiga priser under USD 40 till 45 per fat olja är högst osannolika. Likaså är uthålliga priser över USD 55 per fat olja inte troliga i det kortsiktiga perspektivet. Till dess att mer klarhet råder kring vad den verkliga marginalkostnaden är för amerikanska skifferoljeproducenter, och hur lätt sådana producenter har att attrahera nytt kapital, så kommer prognoser om prisökningar fortsatta vara osäkra.


Oljeproduktion

En annan avgörande faktor är produktionen, och under 2016 pumpar Tethys Oil upp mer olja än någonsin tidigare. Den genomsnittliga dagsproduktionen av olja uppgick till 12 297 fat per dag, den högsta i bolagets historia. Vår produktion har ökat över 20 procent jämfört med det tredje kvartalet 2015.


Operativa kostnader

En tredje viktig faktor är de operativa kostnaderna, och Tethys Oils operativa kostnader per fat är väsentligt lägre under 2016 än föregående år till följd av generella kostnadsreduktioner och högre produktion. De operativa kostnaderna per fat uppgick under 2015 till mellan USD 10,3 och 14,4 per fat och har under 2016 sjunkit till mellan USD 7,3 och 9,3 per fat.


Solida finansiella resultat

Efter högre erhållna oljepriser, högre produktion och lägre operativa kostnader per fat, vände Tethys Oil åter till lönsamhet under kvartalet och kan rapportera ett resultat för perioden om MUSD 6. Våra intäkter steg med 26 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till MUSD 26 och EBITDA ökade med 86 procent till MUSD 16. Våra investeringar i olje- och gastillgångar fortsatte på oförändrad nivå och uppgick till MUSD 9. Vårt kassaflöde, som har fortsatt vara positivt under året, stärktes ytterligare och kassaflödet efter investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 6. Tethys Oils finansiella ställning har stärkts under kvartalet och nettokassan uppgick till MUSD 48 per sista september.


Distribution till aktieägarna

Då vårt projekt i Oman har visat sig vara så robust som vi hade anledning att förvänta, och baserat på vår starka finansiella ställning i kombination med vår förmåga att fortsätta generera fritt kassaflöde, till och med på nivåer under USD 40 per fat, öppnades möjligheten att åter väcka frågan om kontantdistribution till aktieägarna. En extra bolagsstämma i slutet av oktober beslutade om en extra distribution om SEK 3,00 per aktie genom ett inlösenprogram. Efter att detta inlösenförfarande slutförts i november, och också inklusive återköpsprogrammet av aktier under året, kommer vi att ha överfört omkring MSEK 151 (MUSD 18) till aktieägarna under året, ett tydligt tecken på väsentlig finansiell styrka.


Utsikter

Även om vi är mycket glada över att kunna rapportera mer av allt under det tredje kvartalet, så siktar vi högre. Vi är hoppfulla om att borrprogrammet under det fjärde kvartalet kommer öka produktionen och resultera i ett nytt produktionsrekord i slutet på året.

Under fjärde kvartalet kommer också intressant prospektering ske, framförallt i området mellan Shahd- och Farha Southfälten. Avhängigt resultatet av denna prospektering, kan vi komma att fastställa en överbryggning mellan fälten i de tre huvudsakliga producerande reservoarerna - Buah, Khufai och Barik. Utöver vår organiska tillväxt fortsätter vi utvärdera nya projekt i hög takt.

Så fortsätt följ oss, de spännande tiderna fortsätter!


Stockholm i november 2016


Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör


Konferenssamtal

Datum: tisdag, 1 november 2016

Tid: 10.00 CET


För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:


För att delta via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

UK: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230


För att delta via webben:

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/6yptaty6För ytterligare information, vänligen kontakta


Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 00


Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 07:30 CET.


(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).