Aktieinfo
+/- SEK Volym

Finansiell uppdatering tredje kvartalet 2016

2016-10-18T13:45:00 CET

Tethys Oils intäkter uppgick under det tredje kvartalet 2016 till MUSD 26. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till 1 120 764 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under kvartalet USD 45,8 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och 4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

https://www.ngnews.se/files/image/file/373/Capture.PNG

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.


Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2016 publiceras den 1 november 2016.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).