Aktieinfo
+/- SEK Volym

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

2016-10-25T10:30:00 CET

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslöts om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka 102,6 MSEK genom ett obligatoriskt inlösenprogram.

Extra bolagsstämman beslutade om en total värdeöverföring till aktieägarna motsvarande totalt 102 643 578 SEK, givet bolagets nuvarande innehav av egna aktier. Värdeöverföringen sker genom det av stämman beslutade inlösenprogrammet där varje befintlig aktie delas upp till en ny ordinarie aktie och en inlösenaktie, varefter inlösenaktierna automatiskt inlöses för 3,00 SEK per inlösenaktie. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara onsdagen den 2 november 2016 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara fredagen den 18 november 2016. Genom inlösen av 35 543 750 aktier minskas aktiekapitalet med 2 962 812,67 SEK. Efter genomförd minskning uppgår bolagets aktiekapital till 2 962 812,67 SEK fördelat på 35 543 750 aktier.

Av tekniska skäl beslöts även om en fondemission för att återställa bolagets aktiekapital efter inlösenförfarandet. Bolagets aktiekapital ska därvid ökas genom fondemissionen med 2 962 812,67 SEK genom överföring av 2 962 812,67 SEK från bolagets fria egna kapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital sålunda åter uppgå till 5 925 625,34 SEK.

Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00


Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 10.30 (CEST).


Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).