Aktieinfo
+/- SEK Volym

Första kvartalet 2016

2016-05-03T07:30:00 CET

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

  • Produktionen uppgick till 12 212 fat per dag, upp 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015
  • Intäkter uppgick till MUSD 20, ner 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015
  • EBITDA uppgick till MUSD 10, ner 25 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015
  • Resultat efter skatt uppgick till MUSD -2 jämfört med MUSD 3 under fjärde kvartalet 2015
  • Vinst per aktie uppgick till USD -0,07 under första kvartalet 2016
  • Nio nya borrningar genomförda under kvartalet på Block 3 och 4 Oman. En ny struktur i Shahdområdet blev framgångsrikt borrad och är satt i produktion
MUSD (om inte annat anges) Första kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2015 Första kvartalet 2015
       
Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat 12 212 10 956 8 714
Försäljning efter statens andel, fat 531 918 366 746 308 892
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 35,70 47,90 63,80
       
Intäkter 20 26 25
EBITDA 10 13 13
Rörelseresultat -1 3 5
Periodens resultat -2 3 8
Nettokassa 45 51 46
Investeringar i olje- och gastillgångar 15 7 16
       
Vinst per aktie, USD -0,07 0,09 0,22

* Från och med 1 januari 2016 kommer Tethys Oil-koncernen att presentera de finansiella rapporterna i USD. Samtliga jämförelsetal har omräknats. För ytterligare information, se sidan 16 under rubriken "Redovisningsprinciper".

Brev till aktieägare

Vänner och investerare,

Närmar sig oljepriset ett "nytt normalläge"? Möjligen. Nästan två år in i det mest dramatiska prisfallet i olja som vi upplevt på en generation, finns nu tecken på att marknadskrafterna med utbud och efterfrågan i spetsen kan vara på väg mot balans också i denna starkt politiserade industri. Jag har alltid hävdad att priset på olja, den mest analyserade råvaran i världen, är omöjligt att kortsiktigt prognostisera. Allt kan hända, både på upp- och nedsidan. Men på lång sikt kommer marknadskrafterna att få övertaget och en jämvikt kommer att etableras där efterfrågan och utbud möts.

Och de krafter som styr är inte så svåra att identifiera. Efterfrågan är viktigast och kommer först. Finns det tecken på att efterfrågan på olja kommer att förbli stabil eller till och med öka? Sedan kommer utbudet. Först och främst - finns det olja tillgängligt i marken som kan produceras? Finns villiga producenter som också har tillgång till kapital för att möjliggöra de nödvändiga investeringarna för att bringa oljan i produktion? Vad är deras kostnad för produktionen? Om man bildar sig en uppfattning om dessa frågor, är det inte svårt att ta fram en prismodell.

Under innevarande århundrades första år ledde en betydande missbedömning av efterfrågan (Kinas ekonomiska uppgång) till underinvesteringar och en därpå följande kraftig prisuppgång. Priset ökade från en bottennotering under USD 10 per fat år 1999 till en toppnivå om nästan USD 150 per fat sju år senare. Föga förvånande flödade kapitalet in i nya investeringar och produktionen ökade. Och under åtta goda år (med undantag för ett tillfälligt fall i efterdyningar av finanskrisen 2008), blev priser över USD 100 per fat "det nya normalläget".

Men på denna prisnivå hamnade den andra sidan av ekvationen i olag. De höga vinstmarginalerna resulterade i överinvesteringar. Samtidigt ökade kostnaderna då serviceindustrin i oljebranschen (rigg-, seismik-, mät- och frackingbolag) samtliga kunde öka sin del av kakan och göra betydande vinster. Och plötsligt var ett klassiskt exempel på överutbud ett faktum.

Den utlösande faktorn bakom prisfallet visade sig dock först bli politisk. Lågkostnadsproducenter såg sin marknadsandel hotas av högkostnadsproducenter, och drog (den onekligen logiska) slutsatsen att om de ökade produktionen över rådande efterfrågan, så skulle priserna falla och driva högkostnadsproducenterna ut ur marknaden. Därigenom skulle produktionen falla, priserna stabiliseras och lågkostnadsproducenter gå vinnande ur striden.

Ur ett Tethys Oil-perspektiv är denna strategi inte nödvändigtvis dålig, enär vi tillhör lågkostnadsproducenterna. Försöker vi se på tillgänglig information på ett någorlunda sakligt sätt, synes en balans är på väg tillbaka. Bland den oljeproduktion som har högst kostnader finner vi den amerikanska skifferoljeproduktionen som är beroende högtrycksspräckning av reservoaren med stor vattenåtgång och andra dyra specialtekniker. Och signalerna från Houston, staden som är ett nav för den amerikanska oljeproduktionen, är tydliga. Antal borriggar i verksamhet faller månad efter månad och kapitaltillgången torkar upp. Långsiktiga projekt försenas eller avvecklas. De senaste månaderna har skifferproduktionen också börjat falla.

Så tecknen finns definitivt där. För ekonomiskt hållbara projekt har kostnaderna fallit då servicebolagen sänkt priserna. Marknaderna går åter mot balans, vilket gör det möjligt för bolag som Tethys Oil att planera för framtiden och fokusera på tillväxt.

Till och med i det första kvartalet 2016, när världsmarknadspriserna på olja som lägst föll under 30 dollar per fat, fortsatte Tethys Oil att ha ett positivt kassaflöde från verksamheten. Under första kvartalet uppgick det till MUSD 10. Vårt genomsnittliga erhållna försäljningspris föll 25 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015 och uppgick till USD 35,7 per fat. Under första kvartalet uppgick våra intäkter till MUSD 20 och vår EBITDA för kvartalet blev MUSD 10. Periodens resultat uppgick till MUSD -2. Vår nettokassa uppgick per sista mars 2016 till MUSD 45.

Utsikter

Vi fortsätter investera och vi ser omfattande tillväxtmöjligheter med goda vinstmarginaler i tillgångarna i vårt kärnområde i Oman. Vi har intensifierat vårt arbete med att utvärdera den återstående potentialen i dessa oljerika block. Vi har kartlagt drygt tio oborrade strukturer i områdena som omgärdar de producerande fälten och som undersökts med 3D-seismik. Samtliga är potentiellt oljeförande. Vissa av dessa strukturer är något större, andra mindre. Nyckeln till att förstå dessa block ligger i insikten att de producerande strukturerna är separata reservoarer, ej sammanhängande, och relativt små. Men det finns många! Hittills är ett tjugofemtal i produktion. Vårt eget arbete in-house har hittills identifierat närmare ett trettiotal potentiellt oljeförande och oborrade strukturer. Häri ingår också strukturer karterade i de centrala delarna i den södra delen av Block 4. Och vårt arbete fortsätter naturligtvis.

Vad detta betyder för Tethys Oil är att om det nya normalläget visar sig vara USD 40 eller 50 per fat inom överskådlig framtid, så ser vi kostnader som faller, marginaler som förblir sunda och väsentlig organisk tillväxt i våra huvudtillgångar. Nya projekt kan tillkomma. Eller inte. Arbetet med att utöka vår projektportfölj fortskrider. Men vårt huvudfokus fortsätter att vara Block 3 och 4 onshore Oman.

Så, fortsätt följ oss. Vi är långt ifrån färdiga!

Stockholm i maj 2016

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 3 maj 2016

Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

UK: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

För att delta via webben:

Länk till websändningen: http://edge.media-server.com/m/p/3ckcbbi6

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 00

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).