Aktieinfo
+/- SEK Volym

Finansiell uppdatering första kvartalet 2016

2016-04-26T10:25:00 CET

Tethys Oils intäkter uppgick under det första kvartalet 2016 till MUSD 20. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till 1 101 031 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under kvartalet USD 35,7 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och 4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Rapportering i US Dollar

Tethys Oil kommer att publicera resultatet i US dollar från och med rapporten för första kvartalet 2016. Historisk finansiell data nedan har beräknats om till US dollar.

Tethys Oils andel Block 3 och 4 Intäkter

(MUSD)
Varav: För-säljning (MUSD) Varav:

Justering över-/underuttag (MUSD)
Genom-snittligt erhållet oljepris

(USD/fat)
För-säljning

(fat)*
Över-/under-uttag

(fat)***
Produktion

(fat)**
Q1 2016 20 19 1 35,7 531 918 63 343 1 101 031
Q4 2015 26 18 8 47,9 366 746 22 725 997 904
Q3 2015 30 36 -6 61,8 584 399 -129 439 918 474
Q2 2015 26 31 -5 57,8 545 019 -22 647 848 939
Q1 2015 25 20 5 63,8 308 892 80 924 774 315
Helår 2015 107 105 2 58,1 1 805 056 22 725 3 539 631

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 publiceras den 3 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).