Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2015

2015-11-03T07:30:00 CET
  • Försäljning tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK 307 jämfört med MSEK 265 för det andra kvartalet 2015, en ökning med 16 procent. Den starka försäljningstillväxten under tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet beror på ökad produktion och högre oljepriser. Under de två senaste kvartalen har överuttagspositionen även ökat avsevärt
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK 70 och har ökat med 32 procent jämfört med MSEK 53 under andra kvartalet 2015. Den starka försäljningstillväxten och ett förbättrat oljepris är huvudsakliga skäl till ökningen av resultatet under tredje kvartalet
  • Vinst per aktie före och efter utspädning under tredje kvartalet 2015 uppgick till SEK 2,00 jämfört med SEK 1,52 under det andra kvartalet 2015
  • Genomsnittlig daglig produktion under tredje kvartalet ökade med 7 procent jämfört med andra kvartalet 2015. Total produktion uppgick till 928 047 fat motsvarande 10 087 fat per dag
  • Under tredje kvartalet förvärvade bolaget 512 090 egna aktier för ett belopp om MSEK 25. Nettokassa per 30 september 2015 uppgick till MSEK 485 jämfört med MSEK 323 per 30 juni 2015
  MSEK (om inte annat anges) Tredje kvartalet 2015 Andra kvartalet 2015 % Q3 2015 mot Q2 2015 Tredje kvartalet 2014
  Produktion före statens andel, fat 928 047 858 453 8% 772 722
  Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 10 087 9 434 7% 8 399
  Försäljning efter statens andel, fat 584 399 545 019 7% 399 352
  Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 61,77 57,77 7% 107,57
  Försäljning olja och gas 307 265 16% 296
  EBITDA 153 153 0% 173
  Rörelseresultat 68 75 -9% 232
  Periodens resultat 70 53 32% 167
  Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 2,00 1,52 32% 4,71
  Nettokassa 485 323 50% 194
  Investeringar i olja och gas 85 50 70% 45

 

MSEK (om inte annat anges) 9 mån 2015 9 mån  2014 % 9m 2015 mot 9m 2014
Produktion före statens andel, fat 2 570 706 2 039 427 26%
Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 9 417 7 470 26%
Försäljning efter statens andel, fat 1 438 310 1 030 193 40%
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 60,69 106,72 -43%
Försäljning olja och gas 735 736 0%
EBITDA 381 390 -2%
Rörelseresultat 163 553 -71%
Periodens resultat 170 332 -49%
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 4,85 9,35 -48%
Nettokassa 485 194 150%
Investeringar i olja och gas 245 158 55%

 

Vänner och investerare,

Under det tredje kvartalet 2015 passerade Tethys Oil ytterligare en milstolpe. Dagsproduktionen under ett kvartal översteg 10 000 fat olja för första gången. Sammanlagd nettoproduktion under de nio första månaderna 2015 är över 25% högre än motsvarande period 2014 och uppgick till 2 570 706 fat olja.

Precis som vi tidigare har sagt, så är vårt projekt robust även på dagens oljepriser. Tethys Oil fortsätter att generera positiva finansiella resultat. Under tredje kvartalet uppgick vår försäljning till MSEK 307, en uppgång jämfört med andra kvartalet 2015 med 16%. EBITDA för kvartalet uppgick till MSEK 153, vilket är i linje med närmast föregående kvartal. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 268. Och vårt resultat för kvartalet ökade 32% jämfört med andra kvartalet 2015 och uppgick till MSEK 70. Vår nettokassa uppgick per 30 september 2015 till MSEK 485.

Under det tredje kvartalet sålde vi mer olja än vi producerade, vilket resulterade i ett överuttag om nästan 130 000 fat olja i slutet av kvartalet. Vi förväntar oss att en väsentlig minskning av detta överuttag, i kombination med lägre oljepriser, kommer att påverka försäljning och resultat under det fjärde kvartalet 2015.

Operativt har vatteninjiceringsprogrammen på fälten varit i fokus under det tredje kvartalet. På Farha Southfältet har ytterligare tre vatteninjiceringshål borrats och ytterligare ett förkastningsblock kopplats upp mot vatteninjicering. Tre vatteninjiceringshål har även borrats på Shahdfältet, vilket innebär att fem injiceringshål nu är i drift på fältet. Vi väntar med spänning på resultaten från injiceringen på Shahdfältet. Om resultaten är framgångsrika kommer vatteninjiceringen ha en väsentlig påverkan på Shahdfältets reserver och produktion.

Resultaten från den europeiska verksamheten vi har i Litauen är också uppmuntrande. Prospekteringsborrningen Tidikas-1 på Raseiniailicensen påträffade en sammanlagd oljekolumn om nära 50 meter och vid borrstångstest flödade olja till ytan. Vi ser fram emot resultaten från det långvariga produktionstestet av borrhålet.

Så fortsätt följa oss - det fortsätter att hända saker!

 

Stockholm i november 2015

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör                                

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

(för fullständig rapport, vänligen se bifogad fil)

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).