Aktieinfo
+/- SEK Volym

Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2015

2015-08-04T08:25:00 CET

Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2015 till MSEK 265. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 57,8 per fat och sammanlagt 545 019 fat såldes. Per 30 juni 2015 uppgick överuttaget i försäljningen till 22 647 fat (underuttag om 80 924 fat per 31 mars 2015). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4 Försäljning olja och gas

(MSEK)
Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)
Försäljning (fat)* Produktion

(fat)**
Över-/underuttag

(fat)***
Q2 2015 265 57,8 545 019 848 939 22 647
Q1 2015 163 63,8 308 892 774 315 -80 924
Q4 2014 310 97,1 434 035 757 730 12 828
Q3 2014 296 107,6 399 352 762 375 -27 188
Q2 2014 245 105,9 350 059 647 569 -30 105
Helår 2014 1 046 103,9 1 464 228 2 765 654 12 828

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Sexmånadersrapport för 2015 (januari - juni 2015) publiceras den 18 augusti 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).