Aktieinfo
+/- SEK Volym

Första kvartalet 2015

2015-05-05T07:30:00 CET
  • Nytt produktionsrekord under första kvartalet 2015. Genomsnittlig dagsproduktion ökade på kvartalsbasis med 4 procent. Produktionen uppgick till 784 207 fat motsvarande 8 714 fat per dag
  • Intäkter första kvartalet 2015 uppgick till MSEK 163 jämfört med MSEK 310 för det fjärde kvartalet 2014, vilket motsvarar en minskning med 47 procent kvartal till kvartal. Den minskade försäljningen beror både på en förändring om över 90 000 fat från överuttag till underuttag och lägre erhållna oljepriser
  • Nettokassa om MSEK 371 per 31 mars 2015 jämfört med MSEK 347 per 31 december 2014. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under första kvartalet 2015 till MSEK 44, vilket har påverkat resultatet positivt
  • Resultat efter skatt för det första kvartalet 2015 uppgick till MSEK 39. Resultatet innebär en ökning om 116 procent jämfört med MSEK 18 för det fjärde kvartalet 2015. Resultatet för fjärde kvartalet 2014 påverkades negativt av nedskrivningar om MSEK 127
  • Vinst per aktie före och efter utspädning under första kvartalet 2015 uppgick till SEK 1,11 jämfört med SEK 0,51 för det fjärde kvartalet 2014
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2015 en värdeöverföring till aktieägarna om SEK 3,00 per aktie
MSEK (om inte annat anges) Första kvartalet 2015 Fjärde kvartalet 2014 Första kvartalet 2014 Förändring, %

Q1 2015 mot Q4 2014
Produktion före statens andel, fat 784 207 768 226 608 582 2%
Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 8 714 8 350 6 762 4%
Försäljning efter statens andel, fat 308 892 434 035 280 782 -29%
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 63,80 97,09 106,56 -34%
Försäljning olja och gas 163 310 195 -47%
EBITDA 76 200 130 -62%
Rörelseresultat 13 14 83 -7%
Periodens resultat 39 18 58 117%
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 1,11 0,51 1,62 118%
Nettoskuld (nettokassa) (371) (347) 60 7%
Investeringar 131 101 45 30%

Vänner och investerare,

Det första kvartalet 2015 är, som förväntat efter oljeprisfallet, väsentligt svagare än föregående kvartal. Vi är dock glada att kunna rapportera att Tethys är fortsatt lönsamt. Vår försäljning under det första kvartalet uppgick till MSEK 163, EBITDA var MSEK 76 och vårt resultat efter skatt uppgick till MSEK 39.

Under kvartalet fortsatte vi att investera kraftfullt i Block 3 och 4. Sammanlagt investerades MSEK 130 i nya borrningar, seismiska studier och infrastruktur. Borraktiviteten ökade markant, och 11 borrningar genomfördes under första kvartalet. Och åtminstone hittills i år har produktionen svarat väl på våra investeringar. Vi rapporterar ett nytt kvartalsrekord om 8 714 fat olja per dag och vår andel av produktionen från Block 3 och 4 var i mars den högsta någonsin under en enskild månad och uppgick till 9 154 fat olja per dag.

Vår starka kassa om MSEK 400 i slutet av första kvartalet, motsvarande över SEK 11 per aktie, tillsammans med våra finansiella och operativa siffror för första kvartalet indikerar att Tethys torde kunna vara ett av de finansiellt starkaste bolagen bland jämförbara oljebolag. Vi har en stark balansräkning även efter den föreslagna överföringen till aktieägarna om SEK 3 per aktie. Vår stora pengahög och vår outnyttjade kredit om upp till MUSD 100 ger omfattande utrymme för fortsatta investeringar likväl som för andra möjligheter och/eller ytterligare värdeöverföring till aktieägarna.

Utsikter

Blickar vi framåt, finns tecken som tyder på att vi kan ha sett botten på oljepris. Volatiliteten har avtagit kraftigt under de senaste månaderna. För närvarande handlas Brent väl över USD 60 per fat. Ett pris som vi är mycket komfortabla med!

Vi förväntar oss att borraktiviteten kommer att vara fortsatt hög även framöver. Nya riggar har kontrakterats och planeras sättas i drift senare denna sommar. Vi kommer då att ha fem riggar i gång. Vi tror att vår oljeproduktion kommer att fortsätta stiga under 2015, men vi förväntar oss också att produktionen under enskilda månader kommer att fluktuera.

Lämnar vi öknen i Oman och blickar ut över Östersjön till Litauen, så är produktionen på Gargzdailicensen för närvarande kassaflödespositiv, om än nätt och jämt. I närtid har vi högre förhoppningar för den ostligare Raseiniailicensen, där prospekteringsprogrammet skall gå in i borrfas senare under innevarande kvartal.

Så fortsätt följa oss - vi står starka men ämnar bli än starkare! Och kom ihåg, ett oljepris kring USD 60 per fat är inte dåligt. Åtminstone inte för oss!

Stockholm i maj 2015

Magnus Nordin                                                               

Verkställande direktör                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).