Aktieinfo
+/- SEK Volym

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

2015-05-29T08:35:00 CET

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.

Per den 31 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier till 71 087 500, varav 35 543 750 ordinarie aktier och 35 543 750 inlösenaktier. Det totala antalet röster har också ökat från 35 543 750 till 71 087 500.

Inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm till och med 10 juni 2015. Med avstämningsdag den 12 juni 2015 kommer inlösenaktierna automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 2,00 SEK. Därefter kommer antalet antal utestående aktier och röster att återgå till 35 543 750.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier och röster enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).