Aktieinfo
+/- SEK Volym

Försäljningsuppdatering första kvartalet 2015

2015-04-21T08:24:00 CET

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2015 till MSEK 163. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 63,8 per fat och sammanlagt 308 892 fat såldes. Per 31 mars 2015 uppgick underuttaget i försäljningen till 80 924 fat (överuttag om 12 828 fat per 31 december 2014). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4 Försäljning olja och gas

(MSEK)
Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)
Försäljning (fat)* Produktion

(fat)**
Över-/underuttag

(fat)***
Q1 2015 163 63,8 308 892 774 315 -80 924
Q4 2014 310 97,1 434 035 757 730 12 828
Q3 2014 296 107,6 399 352 762 375 -27 188
Q2 2014 245 105,9 350 059 647 569 -30 105
Q1 2014 195 106,6 280 782 597 979 -43 428
Helår 2014 1 046 103,9 1 464 228 2 765 654 12 828

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Tremånadersrapport för 2015 (januari - mars 2015) publiceras den 5 maj 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

----------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).