Aktieinfo
+/- SEK Volym

Försäljnings- och resultatuppdatering fjärde kvartalet och helåret 2014

2015-01-27T08:16:00 CET

Försäljningen från Tethys Oils produktion i Oman fortsatte att öka under det fjärde kvartalet 2014, och bolaget rapporterar en rekordförsäljning om MSEK 1 046 för räkenskapsåret 2014. Den allt starkare amerikanska dollarn i förhållande till svenska kronan har positivt påverkat bolagets likviditet under fjärde kvartalet. Det bokförda värdet av de producerande tillgångarna i Litauen skrivs ned till fullo efter det kraftiga oljeprisfallet.

Tethys Oils försäljning uppgick under det fjärde kvartalet 2014 till MSEK 310 och under helåret 2014 till MSEK 1 046. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 97,1 per fat och sammanlagt 434 035 fat såldes. Under 2014 uppgick det genomsnittliga försäljningspriset till USD 103,9 per fat och sammanlagt 1 464 228 fat såldes. Per 31 december 2014 uppgick överuttaget i försäljningen till 12 828 fat (underuttag om 27 188 fat per 30 september 2014). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4 Försäljning olja och gas

(MSEK)
Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)
Försäljning (fat)* Produktion

(fat)**
Över-/underuttag

(fat)***
Q4 2014 310 97,1 434 035 757 730 12 828
Q3 2014 296 107,6 399 352 762 375 -27 188
Q2 2014 245 105,9 350 059 647 569 -30 105
Q1 2014 195 106,6 280 782 597 979 -43 428
Q4 2013 193 108,5 271 175 488 522 -13 261
Helår 2014 1 046 103,9 1 464 228 2 765 654 12 828
Helår 2013 592 106,6 850 926 1 663 069 -13 261

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

En majoritet av de likvida medlen hålls i USD, vilken har stärkts i förhållande till SEK under fjärde kvartalet från 7,17 till 7,77 SEK per USD. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under fjärde kvartalet till MSEK 40. Nettokassan uppgick per den 31 december 2014 till MSEK 347 jämfört med MSEK 161 per den 30 september 2014

Tethys Oil kommer för det fjärde kvartalet 2014 att till fullo skriva ned de producerande tillgångarna på Gargzdailicensen i Litauen om MSEK 127, vilket kommer att påverka resultatet negativt. Den icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen sker mot bakgrund av de väsentligt lägre oljepriserna. Resultatet från den marginella litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Bokslutskommuniké för 2014 (januari - december 2014) publiceras den 10 februari 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

---------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).