Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2014

2014-11-04T07:29:00 CET
  • Produktionen under tredje kvartalet har ökat med 17 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Total produktion uppgick till 772 722 fat motsvarande 8 399 fat per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt framgångsrik utvärdering av Lower Buah (inklusive B4EW4) och fortsatt implementering av vatteninjiceringsprogrammet i Farha South-området
  • Intäkter tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 296 jämfört med MSEK 245 för det andra kvartalet 2014, en ökning med 21 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på produktionsökningen under kvartalet
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 167, vilket är en ökning med 56 procent jämfört med MSEK 107 för det andra kvartalet 2014. Stark försäljningstillväxt och avsevärt lägre finansiella kostnader till följd av övergången från nettoskuld till nettokassa mot slutet av andra kvartalet förklarar huvudsakligen ökningen av resultat
  • Vinst per aktie före och efter utspädning under tredje kvartalet 2014 uppgick till SEK 4,71 jämfört med SEK 3,02 för det andra kvartalet 2014
  • Styrelsen har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier

 

MSEK (om inte annat anges) Tredje kvartalet 2013 Andra kvartalet 2014 Tredje kvartalet 2014 % Q2 2014 mot Q1 2014
Produktion före statens andel, fat 442 352 658 123 772 722 17%
Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 4 808 7 232 8 399 16%
Försäljning efter statens andel, fat 213 397 350 059 399 352 14%
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 102,13 105,89 107,57 2%
Försäljning olja och gas 142 245 296 21%
Rörelseresultat 60 134 173 29%
EBITDA 96 192 232 21%
Periodens resultat 52 107 167 56%
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 1,46 3,02 4,71 56%
Nettoskuld/(nettokassa) 174 (3) (161) 5 267%
Investeringar 60 69 45 -35%

 

MSEK (om inte annat anges) Nio månader 2014 Nio månader 2013 % 9m 2014 mot 9m 2013
Produktion före statens andel, fat 2 039 427 1 210 673 68%
Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 7 470 4 435 68%
Försäljning efter statens andel, fat 1 030 193 579 751 78%
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 106,72 105,64 1%
Försäljning olja och gas 736 399 84%
Rörelseresultat 390 233 67%
EBITDA 553 331 67%
Periodens resultat 332 196 69%
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 9,35 5,50 70%
Nettoskuld/(nettokassa) (161) 174 N.m.
Investeringar 158 208 -24%

 

Vänner och investerare,

Vi är stolta över att kunna presentera ännu ett rekordkvartal för Tethys Oil. Under det tredje kvartalet 2014 producerade vi mer olja än någonsin tidigare, vilket resulterade i intäkter om MSEK 296. Vårt EBITDA för kvartalet uppgick till MSEK 232 och resultatet till MSEK 167. Från andra till tredje kvartalet ökade vår oljeproduktion med 16 procent, och vi har producerat över 8 000 fat olja per dag under samtliga månader i tredje kvartalet. Produktionen i september utgör ett nytt rekord om 8 404 fat olja per dag.

Vi fortsätter att borra, både i Lower Buah-området och längs Farha-trenden. Den länge emotsedda prospekteringsborrningen LE-1 har avslutats och borrhålet är under utvärdering. Och som komplement till borrningarna pågår en stor seismikstudie i den centrala delen av Block 4.

Så, från ett bolagsperspektiv var utvecklingen under det tredje kvartalet nästan ointressant, stabilt framåt - mer av samma och nya rekord inom försäljning och produktion. Men världen omkring oss förblev inte densamma. För första gången på flera år skedde en väsentlig förändring av oljepriset. Detta har inte påverkat oss än, men försäljningen från december 2014 kommer att ske till ett lägre oljepris. Är detta ett problem? Inte för oss. Självklart kommer våra intäkter inte att bli lika stora med ett lägre oljepris, men även med rådande priser genererar bolagets fokus på onshore konventionella kolväten omfattande kassaflöden. Våra planer för utvecklingen av Block 3 och 4 förändras inte på dessa prisnivåer.

Vår rekordstarka finansiella ställning är inte bara tillräcklig för att fortsätta våra arbetsprogram, den ger också utrymme för att påbörja ett aktieåterköpsprogram. Med nästan MSEK 200 i likvida medel i slutet av det tredje kvartalet och en outnyttjad kreditlina på MUSD 100 kan ett lägre oljepris egentligen vara mer av en möjlighet än ett problem. Jag vill inte gå så långt som att säga att vi välkomnar ett lägre oljepris, inte ens tillfälligt, men det kommer att skapa möjligheter som inte fanns då priserna var högre.

Så fortsätt följa oss - framtiden är fortsatt lovande!!

 

Stockholm i november 2014

 

Magnus Nordin                                                               

Verkställande direktör                                 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

 

(för fullständig rapport, vänligen se bifogad fil)

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).