Aktieinfo
+/- SEK Volym

Första kvartalet 2014

2014-05-06T07:30:00 CET

FÖRSTA KVARTALET 2014

  • Nytt produktionsrekord varje enskild månad under första kvartalet 2014
  • Första kvartalets produktion ökade 25 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013. Total produktion uppgick till 608 582 fat olja, motsvarande 6 762 fat olja per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt framgångsrik utvärdering av B4EW4-området
  • Nytt oljefynd onshore Oman - Prospekteringsborrningen B4EW6 flödar över 2 200 fat olja per dag
  • Utvärderingsborrningen på område 4 (B4EW4-7) påträffar olja och bekräftar reservoarens utbredning åt sydöst
  • Intäkter första kvartalet 2014 uppgick till MSEK 195 jämfört med MSEK 193 för det fjärde kvartalet 2013. Intäkterna har inte hållit samma ökningstakt som produktionen vilket har skapat en ökad underuttagsposition per 31 mars 2014 jämfört med 31 december 2013
  • Resultat efter skatt för det första kvartalet 2014 uppgick till MSEK 58 jämfört med MSEK 45 för det fjärde kvartalet 2013. OPEX och avskrivningar är högre under första kvartalet 2014, men prospekteringskostnaderna under fjärde kvartalet 2013 ger ändå en ökning av resultatet kvartal till kvartal
  • Vinst per aktie före och efter utspädning under första kvartalet 2014 uppgick till SEK 1,62 jämfört med SEK 1,26 för det fjärde kvartalet 2013
  • Tethys Oil har ingått ett fyraårigt avtal avseende en reservbaserad kreditfacilitet ("senior revolving reserve based lending facility") om upp till MUSD 100 med BNP Paribas. Bankfinansieringen kommer att optimera och reducera finansieringskostnaderna, och därutöver att öka Tethys finansiella och operationella flexibilitet  

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • I april 2014 genomförde Tethys Oil förtidsinlösen av företagsobligationslånet om MSEK 400. För att förtidsinlösa obligationslånet betalade Tethys Oil 104,50 procent av det nominella beloppet samt upplupen ränta till samtliga obligationsinnehavare. Betalningen genomfördes 7 april 2014

 

MSEK (om inte annat anges) Första kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Förändring, %

Q1 2014 mot Q4 2013
Produktion före statens adel, fat 608 582 499 028 368 481 22%
Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 6 762 5 424 4 094 25%
Försäljning efter statens andel, fat 280 782 271 175 209,538 4%
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 106,56 108,47 107,63 -2%
Försäljning olja och gas 195 193 146 1%
Rörelseresultat 83 52 124 60%
EBITDA 130 148 152 -12%
Periodens resultat 58 45 105 29%
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 1,62 1,26 2,94 29%
Likvida medel 363 295 270 23%
Investeringar 45 80 35 -44%

 

Vänner och investerare,

25 procent. Det är vår produktionsökning jämfört med sista kvartalet 2013. Det omfattande borrprogrammet har gett resultat och ledtiderna från oljefynd till produktion är fortsatt utmärkta. Utvärderingborrningen B4EW4-7 påträffade olja och bekräftar reservoarens utbredning åt sydöst på område 4. En ytterligare utvärderingsborrning pågår för närvarande, så förr eller senare kommer vi hitta slutet på B4EW4-strukturen. Låt oss hoppas att det blir senare snarare än förr. Vi utvärderar oljefyndet på område 6 (B4EW6) och vi prospekteringsborrar på ett nytt Lower Buah-område. Och vi planerar att påbörja vår första prospekteringsborrning i Maisrah Graben senare under andra kvartalet. Men låt oss mitt i all denna aktivitet stanna upp och granska det första kvartalet lite utförligare.

Genomsnittlig oljeproduktion för kvartalet om 6 762 fat olja per dag var den högsta kvartalsproduktionen i bolagets historia. Oljepriserna var i nivå med föregående kvartal och vi rapporterar ett genomsnittligt försäljningspris per fat om USD 107. Vår försäljning om MSEK 195 var också rekordhög, men kunde ha varit högre. Fördröjningseffekter vid försäljning har resulterat i att producerade volymer är högre än sålda volymer, och vi avslutade kvartalet med en underuttagsposition om över 43 000 fat. På nedersta raden är vi nöjda med att kunna redovisa ett resultat för första kvartalet om MSEK 58.

Allt som allt borrades 15 borrhål på Blocken under första kvartalet 2014. Utbyggnaden av vatteninjiceringssystemet i Bariklagret på Farha Southfältet har fortsatt och ytterligare stärkt och stabiliserat produktionen från fältet.

I Litauen visar 3D-seismikundersökningen som genomförts på Raiseiniailicensen på lovande resultat. Fler än dussinet möjligen oljeförande revstrukturer har kartlagts. Borrning beräknas inledas efter sommaren. Om lyckan står oss bi, kan Tethys produktion och reserver i Litauen börja öka.

Finansiellt har vi stärkt vår balansräkning och tecknat ett fyraårigt avtal avseende en reservbaserad kreditfacilitet ("senior revolving reserve based lending facility") om upp till MUSD 100. Kreditfaciliteten kommer att optimera och reducera våra finansieringskostnader, och kommer att öka Tethys finansiella och operationella flexibilitet. Obligationslånet om MSEK 400 har förtidsinlöst.

Siffrorna understryker att vi är i en bättre ställning än någonsin tidigare. Vårt finansiella resultat är på rekordnivå. Vår produktion är på rekordnivå. Borraktiviteten är på rekordnivå. Och antalet aktieägare är på rekordnivå. Så välkomna ombord och fortsätt följa oss.

 

Stockholm i maj 2014

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör                 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

  

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).