Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys Oil AB (publ) löser in samtliga utestående obligationer enligt sitt SEK 400 000 000 företagsobligationslån

2014-03-04T15:38:00 CET

Tethys Oil AB (publ) ("Tethys" eller "Bolaget") har underrättat samtliga innehavare av Bolagets SEK 400 000 000 9,50% Företagsobligation 2012/2015 (ISIN: SE0004808129) ("Obligationerna") om att Bolaget utnyttjar optionen att förtidsinlösa Obligationerna enligt punkt 9 i villkoren för Obligationerna.

Dag för inlösen kommer att vara den 7 april 2014 ("Förtidsinlösendagen"). Avstämningsdag för förtidsinlösen kommer att vara den 31 mars 2014. Förtidsinlösenbeloppet kommer att vara SEK 1 045 000 per Obligation, vilket utgör 104,50 procent av det nominella beloppet för varje Obligation. Upplupen ännu inte betald ränta fram till och med Förtidsinlösendagen kommer också att betalas till obligationsinnehavarna på Förtidsinlösendagen.

Obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan hos NASDAQ OMX Stockholm omkring den 26 mars 2014.

Bolagets underrättelse om förtidsinlösen kan inte återkallas och regleras av svensk rätt. Detta pressmeddelande är, för undvikande av missförstånd, inte ett erbjudande att förvärva eller överlåta finansiella instrument.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555, magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).