Aktieinfo
+/- SEK Volym

TETHYS OILS OLJERESURSER I OMAN

2012-04-18T08:58:00 CET

Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december 2011 uppgick till 9,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C. De betingade resurserna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.


 
Betingade resurser (Reviderade)
Miljoner fat 1C 2C 3C
Block 3 och 4, Oman 2,6 9,8 12,4
 
Därtill har Tethys Oil gjort en egen uppskattning av prospektiva resurser i befintliga potentiellt oljeförande reservoarer inom det område på Farha Southfältet som vid årsslutet 2011 kartlagts med 3D seismik. De prospektiva resurserna beräknas uppgå till mellan 3 och 16 miljoner fat olja.
 
Prospektiva resurser(Tethys uppskattning)
Miljoner fat Låg Hög
Block 3 och 4, Oman 3 16
 
De betingade resurserna baseras på en oberoende revision av tredje part genomförd av DeGolyer and MacNaughton ("D&M"). Rapporten är framtagen enligt 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).
 
Betingade Resurser
De betingade resurserna finns inom Block 3 och 4 onshore Oman. Resurserna klassificeras som betingade huvudsakligen på grund av avsaknad av en färdigställd fältutbyggnadsplan. En utbyggnadsplan har inlämnats till omanska myndigheten för olja och gas.
I sin rapport har D&M gjort en beräkning av betingade resurser per 31 december 2011 i Bariklagret på Block 3 och i Khufailagret på Block 4. Beräkningarna har begränsats till reservoarer i borrade produktionstestade förkastningsblock, som är i produktion eller som sannolikt kommer att komma i produktion under 2012. Ytterligare utbredning av de produktiva lagren eller andra reservoarer på licenserna som inte är i produktion har inte inkluderats.
 
Prospektiva resurser
Därtill har Tethys Oil prospektiva resurser längs Farhatrenden på oljefältet Farha South på Block 3. De prospektiva resurserna är en uppskattning baserad på Tethys volymberäkningar avseende potentiellt oljeförande geologiska strukturer inom 3D-seismikområdet på Farha South som var kartlagda per årsslutet 2011. Den utvinningsgrad som använts för uppskattningarna är baserad på den utvinningsgrad som används i D&Ms rapport om betingade resurser på Farha South. Uppskattningen av resurserna har begränsats till potentiellt oljeförande geologiska strukturer som sannolikt kommer att prospekteras under 2012. Geologiska strukturer inom andra delar av Farhatrenden och potentiellt oljeförande geologiska strukturer utanför den del av Farha South som kartlagts med 3D-seismik har inte inkluderats.
 
Om betingade och prospektiva resurser
Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.
Prospektiva resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från icke-upptäckta ansamlingar genom framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten och utbyggnaden av prospektiva resurser. Prospektiva resurser delas upp i olika nivåer beroende på graden av osäkerhet i utvinningsuppskattningen om det skulle upptäckas och byggas ut, och kan också ytterligare delas upp baserat på projektets mognad.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com
---------------------------------------------------------------------------
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com
 

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).