Aktieinfo
+/- SEK Volym

Rapport för perioden 1 januari 2011 - 31 december 2011

2012-02-13T08:58:00 CET

Väsentliga händelser

 • Resultatet för helåret 2011 uppgick till TSEK 68 991 och TSEK 44 376 för fjärde kvartalet

 • Försäljning av olja uppgick till TSEK 103 538 under 2011 och TSEK 49 839 under fjärde kvartalet

 • Under första delen av januari 2012, efter rapportperioden, sålde Tethys Oil 52 484 fat olja till ett värde av TSEK 37 702 vilket inte ingår i resultatet för 2011

 • Oljeproduktionen före statens andel från Block 3 och 4 uppgick under 2011 till 423 469 fat, under det fjärde kvartalet till 197 916 fat

 • Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3 och 4 uppgick till 10 047 fat per dag i januari 2012, varav Tethys andel uppgår till 30 procent

 • Fältutbyggnadsplan inlämnad till omanska myndigheter för godkännande

 • Fyra nya förkastningsblock på Farha South borrade - tre påträffade olja

 • DeGoyler and MacNaughton kontrakterade att utföra reservstudie

 • Tethys etablerar ett andra ben med oljeproduktion och utvärderings-/prospekteringspotential i tre licensområden onshore Litauen

 • Block 15 borrhålstest avslutat - inga kolväteflöden

 • Likvida medel per den 31 december 2011 uppgick till TSEK 93 105 (TSEK 190 512)

  1 jan 2011 - 31 dec 2011  12 månader 1 okt 2011 - 31 dec 2011  3 månader 1 jan 2010 - 31 dec 2010  12 månader 1 okt 2010 - 31 dec 2010  3 månader
Produktion, före statens andel (fat) 423 469 197 916 41 764 32 687
Försäljning, efter statens andel (fat) 147 228 69 574 18 898 18 898
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 107,37 108,08 80,56 80,56
Försäljning olja och gas, TSEK 103 538 49 839 11 066 11 066
Rörelseresultat, TSEK 83 057 44 393 100 661 6 896
Kassaflöde från verksamheten 113 604 70 440 -36 770 -9 604
Resultat, TSEK 68 991 44 376 80 0691 4 810
Vinst per aktie, SEK 2,12 1,36 2,60 0,15
Likvida medel, TSEK 93 105 93 105 190 512 190 512
Eget kapital, TSEK 455 559 455 559 380 055 380 055
Långfristiga skulder, TSEK - - - -
Investeringar, TSEK 208 392 36 327 28 838 6 990

 Det jämförande resultatet för helåret föregående år påverkades i betydande utsträckning av utfarmningen till Mitsui vilken tillförde resultatet TSEK 103 236.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

Huvudkontor

Tethys Oil AB

Hovslagargatan 5B

SE-111 48 Stockholm Sverige

Tel. +46 8 505 947 00

Fax +46 8 505 947 99

E-post: info@tethysoil.com

Hemsida: www.tethysoil.com

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).