Share info
+/- SEK Volume

Tethys Oil AB: Uppdatering av reserver och betingade resurser

2018-02-12T20:10:00 CET

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2017 uppgick till 15 559 tusen fat (mbo) i bevisade reserver (1P), 22 044 mbo i bevisade och sannolika reserver (2P) och 32 414 mbo i bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P). Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman per 31 december 2017 uppgick till 10 129 mbo av kategori 1C, 17 264 mbo i 2C och 27 328 mbo i 3C.

Utveckling av reserver, Block 3&4 (Reviderade)
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2016 14 222 21 408 29 729
Produktion 2017 -4 439 -4 439 -4 439
Fynd 3 482 4 879 7 475
Uppdateringar 2 294 196 -350
Summa 31 december 2017 15 559 22 044 32 414

Under 2017 ersatte Tethys Oil 5 776 mbo av 1P-reserver, motsvarande en reserversättningsgrad om 130 procent (procentandel av 2017 års produktion som ersatts). 5 075 mbo av 2P-reserver ersattes, motsvarande en reserversättningsgrad om 114 procent. 7 124 mbo av 3P-reserver ersattes, motsvarande en reserversättningsgrad om 160 procent.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. De uppskattade betingade resurserna avser fynden som gjordes under 2017. Att utveckla de betingade resurserna i de nya fynden är betingat av det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 (Reviderade)
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2017 10 129 17 264 27 328

Reservrapporterna för 2017 och 2016 gjordes av de oberoende kvalificerade revisioner av oljetillgångar ERC Equipoise Limited ("ERCE") respektive DeGolyer and MacNaughton Canada Limited ("DMCL"). ERCE anlitades för att ta fram 2017 års reservrapport efter att DMCLs kontor i Calgary stängdes.

Rapporterna är framtagna enligt 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
--------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 20:10 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Appendices

About Tethys Oil

Tethys Oil is a Swedish oil company with focus on onshore areas with known oil discoveries. Tethys Oil's core area is Oman, where the company holds 2P Reserves of 22 mmbo and 2C Contingent Resources of 17 mmbo and had an average oil production of 12,162 barrels per day from Blocks 3&4 during 2017. Tethys Oil also has onshore exploration licences in Lithuania and France and some production in Lithuania. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (TETY).