Aktieinfo
+/- SEK Volym

Utdelning och inlösen

2018

Årsstämman i Tethys Oil beslutade den 9 maj 2018 om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2017 uppgående till två (2) kronor per aktie, motsvarande totalt 67 799 174 kronor, att erläggas i två lika stora betalningar i maj och november 2018 om vardera en (1) krona per aktie. Avstämningsdagar för utdelningarna är 14 maj 2018 och 14 november 2018, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är 9 maj 2018 respektive 12 november 2018.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om fyra (4) kronor per aktie motsvarande totalt 135 598 348 kronor. I syfte att genomföra den extraordinära kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (1:2) inklusive en ändring av antalet aktier enligt bolagsordningen, en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och en fondemission motsvarande det indragna aktiekapitalet. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 14 maj 2018, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uppdelade aktier är 9 maj 2018.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

Stämmokommuniké

2017

Årsstämman 2017 beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie.

2016

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma den 25 oktober 2016 fattade beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 SEK per aktie.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

Deklarationshjälp 2016

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

 2015

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

Årsstämman 2015 fattade också beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 2,00 SEK per aktie.

Deklarationshjälp 2015

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).