Aktieinfo
+/- SEK Volym

Styrelseutskott

Ersättningskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté. Ersättningskommitténs arbete är främst inriktat på att etablera principer för ersättning till ledningen samt att övervaka och utvärdera den rörliga ersättningen och införandet av ersättningsriktlinjerna, samt att ta fram och föreslå ett incitamentsprogram. Ersättningskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Ersättningskommittén består av Per Seime (ordförande) och Alexandra Herger.

Revisionskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en revisionskommitté. Revisionskommitténs arbete är huvudsakligen inriktat på att övervaka bolagets finansiella rapportering och att bedöma effektiviteten i bolagets interna kontroll, med det huvudsakliga målet att stödja styrelsens beslutsprocess i dessa ärenden. Revisionskommittén har även regelbunden kontakt med bolagets revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärderar revisionsarvodet samt revisorns oberoende och neutralitet. Revisionskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Revisionskommittén består av Geoff Turbott (ordförande) och Per Seime.

Teknisk kommitté

Styrelsen har inom sig utsett en teknisk kommitté. Arbetet är främst inriktat sig på att övervaka arbetsprogrammet och budget inklusive strategier för att utveckla fälten, reserverna utveckling och teknisk genomgång av nya möjligheter. Den tekniska kommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Den tekniska kommittén består av Rob Anderson (ordförande) och Alexandra Herger.

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).