Aktieinfo
+/- SEK Volym

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om Bolaget och dess utveckling.

Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) föreskriver vad som är god sed på aktiemarknaden för samtliga svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att ett företag kan avvika från Kodens bestämmelser under förutsättning att sådana avvikelser kan förklaras på ett tillfredsställande sätt. Tethys Oil gör bedömningen att Koden i sin helhet kommer att efterföljas.

 

Bolagsstyrningsrapport

2017

Relaterad information

Affärsidé och strategi

Organisation

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).